ZARZĄDZENIE          0151-456/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 14 listopada 2007r.

w sprawie uruchomienia miejskiego sztucznego lodowiska oraz przyjęcia regulaminu korzystania z  miejskiego sztucznego  lodowiska, regulaminu wypożyczania łyżew przy miejskim sztucznym lodowisku i cennika korzystania z usług miejskiego sztucznego lodowiska.

 

 

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

 

W okresie od 15.11.2007r. do 31.03.2008r. uruchamiam miejskie sztuczne lodowisko w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze (dzielnica Cieplice).

§ 2

 

Przyjmuję regulaminy w formie załączników do niniejszego zarządzenia:

1)           regulamin miejskiego sztucznego  lodowiska w Jeleniej Górze
– załącznik  nr 1.

2)           regulamin wypożyczania łyżew przy miejskim sztucznym lodowisku w Jeleniej Górze – załącznik nr 2.

3)           cennik korzystania z usług miejskiego sztucznego lodowiska 
– załącznik nr 3.

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze.

§  4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta

Nr 0151-456/V/07 z dnia 14 listopada 2007r.

 

REGULAMIN MIEJSKIEGO SZTUCZNEGO LODOWISKA 

W  JELENIEJ  GÓRZE

1.      Lodowisko jest obiektem Miasta Jeleniej Góry administrowanym przez Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze.

2.      Lodowisko jest czynne codziennie w godzinach od 10.00 do 21.30

     z przerwami na konserwację tafli lodowej.

3.      Sztuczne lodowisko będzie nieczynne w przypadku  niekorzystnych warunków atmosferycznych.

4.      Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, z możliwościami korzystania,  za zgodą kierownictwa Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, przez zorganizowane grupy szkolne.

5.      Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli.

6.      Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko.

7.      Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy muszą opuścić taflę lodowiska.

8.      Na tafli lodowiska  może przebywać jednocześnie do 80 osób.

9.      Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających  z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.

10.  Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach.

11.  Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna się odbywać

     w jednym kierunku.

12.  Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się :

-        używania łyżew do jazdy szybkiej, sprzętu hokejowego i innego mogącego stanowić zagrożenie dla innych,

-         siadania na bandach okalających lodowisko,

-         rzucania śniegiem,

-        jazdy z dziećmi na rękach,

-        wnoszenia i spożywania napojów i posiłków na lodowisku,

-        niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska   i w  pobliżu urządzeń chłodniczych,

13.  Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów   alkoholowych.

14.  Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska, bądź Policji– tel.997 lub Straży Miejskiej  – tel. 075 752 51 62.

15.  W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za jej wyrządzenie zostanie za nią obciążona materialnie.

16.  W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do   Kierownika  lodowiska.

17.  Korzystający z lodowiska ponoszą osobiste ryzyko za urazy, kontuzje.

18.  Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności  za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska.

 

W stosunku do osób naruszających niniejszy regulamin stosowane będą kary administracyjne.

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta

Nr 0151-456/V/07 z dnia 14 listopada 2007r.

 

 

 

REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI   ŁYŻEW PRZY MIEJSKIM SZTUCZNYM LODOWISKU W JELENIEJ GÓRZE

 

 

1.      Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Jeleniej Górze.

  1. Wypożyczalnia czynna jest codziennie od godz. 09.30 do godz. 20.30.
  2. Wypożyczenia łyżew dokonuje się pod zastaw ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  3. Na jeden dokument wydawana jest jedna para łyżew.
  4. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową  za kradzież, zgubienie lub zniszczenie łyżew.
  5. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu.
  6. Na łyżwach można przebywać jedynie na tafli lodowiska oraz miejscach wyłożonych odpowiednią wykładziną.
  7. Za wypożyczenie łyżew pobiera się opłatę według cennika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta

Nr 0151-456/V/07 z dnia 14 listopada 2007r

 

 

CENNIK KORZYSTANIA Z USŁUG MIEJSKIEGO SZTUCZNEGO LODOWISKA W JELENIEJ GÓRZE

 

 

1. Bilet normalny (za każdy okres korzystania  z lodowiska)                                           - 2 zł

 

2. Dla zorganizowanych grup szkolnych ( w uzgodnionym z kierownikiem lodowiska terminie), oraz dla uczniów, studentów, emerytów i rencistów
( za okazaniem ważnej legitymacji) i dzieci w wieku do lat 6 – BEZPŁATNIE

 

 

3. Wypożyczenie łyżew (za każdy okres  korzystania z lodowiska) - 3 zł

 

 

Godziny funkcjonowania  lodowiska :

 

10.00 – 13.00  I okres korzystania z lodowiska

 

13.00 – 14.00 przerwa techniczna – konserwacja lodu

 

14.00 - 16.00  I I okres korzystania z lodowiska

 

16.00 – 17.00 przerwa techniczna – konserwacja lodu

 

17.00– 21.30  I I I  okres korzystania z lodowiska

 

21.30 – 22.30 konserwacja lodowiska

 

 

 

 

                                                                            Prezydent Miasta

                                                                            Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie uruchomienia miejskiego sztucznego lodowiska oraz przyjęcia regulaminu korzystania z miejskiego sztucznego lodowiska, regulaminu wypożyczania łyżew przy miejskim sztucznym lodowisku i
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.11.2007 15:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.11.2007 15:05

Rejestr zmian dokumentu