Zarządzenie Nr 0151 – 352/V/07

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 29 sierpnia 2007 roku

 

w sprawie określenia warunków stosowania ulg i zwolnień z opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz za pobyt dziecka  w oddziałach żłobkowych funkcjonujących w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Jeleniej Górze .

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r (Dz.U.2001.142.1591 ze zmianami) o samorządzie gminnym w związku z § 5 uchwały nr 89/XIV/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie określenia miesięcznej odpłatności za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz za pobyt dziecka  w oddziałach żłobkowych funkcjonujących w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Jeleniej Górze

§ 1

1.      Z ustalonej opłaty mogą być zwolnione dzieci z rodzin spełniających kryteria do otrzymania pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.      Dzieci, o których mowa w ust. 1 zwalniane są na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia z  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze o korzystaniu z pomocy społecznej z MPOS.

3.      Równowartość opłaty za dzieci wymienione w ust 1 w pełni pokrywa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, w terminach ustalonych dla tych opłat.

§ 2

1. W przypadku gdy dochód na jednego członka rodziny  wynosi od 352 zł do 400 zł netto, dyrektor przedszkola, na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) przyznaje ulgę w opłacie miesięcznej do 15% ustalonej kwoty, na czas ściśle określony, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

2.    Dochód , o którym mowa w ust 2 liczony jest na zasadach określonych w § 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r, nr 64, poz.593 ze zmianami).

 

 

§ 3

Pisemne wnioski o przyznanie ulgi, o której mowa w  § 2 składają rodzice (opiekunowie prawni) dziecka do dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza.

§ 4

Wykonanie zarządzenia  powierza się dyrektorom miejskich przedszkoli w Jeleniej Górze.

§ 5

Traci moc zarządzenie Nr 1392/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 grudnia  2005  roku w sprawie określenia warunków stosowania zwolnień z opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

§ 6

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 września 2007r.

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta

Marek  Obrębaslki

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie określenia warunków stosowania ulg i zwolnień z opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przed
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.11.2007 08:18
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.11.2007 08:18

Rejestr zmian dokumentu