Zarządzenie Nr 0151-365/V/2007

 

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

 

z dnia  31 sierpnia 2007 roku

 

w sprawie przeprowadzenia czynności zdawczo-odbiorczych związanych z przejęciem obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze w związku z wygaśnięciem kadencji.

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 07 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Do przeprowadzenia czynności obejmujących przejęcie obowiązków od ustępującego Dyrektora Pana Ryszarda Czyżyckiego powołuję zespół w składzie:

1.                 Pani Ewa Nowacka – przedstawiciel Zespołu Obsługi „Oświata”,

2.                 Pani Krystyna Golec – Inspektor Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego,

3.                 Pani Beata Kopecka – przejmująca obowiązki dyrektora SP nr 5 w Jeleneij Górze

który, w dniu 31 sierpnia 2007 r. dokona protokolarnego przejęcia obowiązków Dyrektora szkoły.

 

§ 2

 

Przedmiotem czynności związanych z przejęciem obowiązków Dyrektora będzie przekazanie:

 

  - pieczęci,  dokumentacji szkolnej podlegającej ścisłej ewidencji (według załączników za poszczególne lata), bieżące akta szkolne, wykaz spraw niezałatwionych, dokumenty kadrowe itp.,

 

  -  mienia będące w bezpośredniej dyspozycji ustępującego Dyrektora,

 

  - środków pieniężnych na rachunkach bankowych zgodnie z wyciągiem bankowym, oraz gotówki i innych wartości znajdujących się w kasie szkoły,

 

  -  druków ścisłego zarachowania,

 

  -  urządzeń i dokumentów księgowych

     oraz stany ewidencji księgowej: należności, zobowiązań, majątku trwałego i obrotowego (pozycje i daty ostatnich zapisów w urządzeniach księgowych – analityka i syntetyka),

 

 

§ 3

 

Przekazanie pozostałego majątku trwałego i obrotowego szkoły nastąpi na podstawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzonej w drodze spisu z natury, w miesiącu wrześniu br. na podstawie odrębnego zarządzenia.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Prezydent Miasta

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia czynności zdawczo-odbiorczych związanych z przejęciem obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jeleniej Górze w związku z wygaśnięciem kadencji.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.11.2007 08:56
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.11.2007 08:56

Rejestr zmian dokumentu