ZARZĄDZENIE NR 0151 -  480 /V/07

PREZYDENTA MIASTA  JELENIEJ GÓRY

z dnia  05 grudnia  2007 r.

 

w  sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w  Jeleniej  Górze.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r, Dz.U.Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) .

 

zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Przekazuje się  w nieodpłatne użytkowanie  na rzecz  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze -  jednostki organizacyjnej   administracji   rządowej   na  okres   do   lat  3 ( trzech ) :

 

- nieruchomość  gruntową zabudowaną budynkiem , położoną   w  Jeleniej  Górze  przy ulicy Kasprowicza 15b, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów  jako część działki nr 418  o pow. ok. 0,0600  ha,  Obręb Jelenia Góra 1, AM – 4 o nieurządzonej księdze wieczystej z przeznaczeniem na potrzeby administracyjno – biurowe Stacji,

 

-  nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem położoną w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 139 , oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 78/4 o pow. 0,2575 ha , Obręb Jelenia Góra 4, AM- 1  o nieurządzonej księdze wieczystej z  przeznaczeniem  prowadzenia działalności statutowej .

 

§  2      

 

 

Wykonanie zarządzenia  powierza się Prezydentowi Miasta .

 

 

§  3

 

 

Zarządzenie wchodzi w  życie  z  dniem   wydania.

                                                                                        Z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                                                         Jeleniej Góry

                                                                                           ZASTĘPCA PREZYDENTA

                                                                                                     Jerzy Łużniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie przekazania w nieodpłatne uzytkowanie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.12.2007 10:39
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.12.2007 10:39

Rejestr zmian dokumentu