ZARZĄDZENIE NR 0151-477/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 5 grudnia 2007 r.

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu
18 października 2007 roku na wykonanie w roku 2007 zadań przez podmioty
i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
.

Na podstawie art. 26 ust.1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Przyznać dofinansowanie na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2007 roku
w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizujących zadania polegające na przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień dla mieszkańców Miasta Jeleniej Góry, kierowanych do organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.                                                     

 

                                                                                                                                        

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jeleniej Góry

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Jerzy Łużniak

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 października 2007 roku na wykonanie w roku 2007 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publ
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.12.2007 08:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.12.2007 08:22

Rejestr zmian dokumentu