ZARZĄDZENIE  NR 0151-476/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia  05 grudnia  2007 roku

w sprawie odpłatnego udostępniania przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Jelenia Góra sal gimnastycznych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.)   zarządzam, co następuje:

§ 1

Dla ujednolicenia odpłatności za udostępnianie sal gimnastycznych należących do szkół i placówek oświatowych, wprowadzam następujące stawki godzinowe za korzystanie z tych pomieszczeń:     

                    do 200 m2                    -   50 zł   za 1 godzinę

                    od 201 m2 do 250 m2    -   70 zł   za 1 godzinę

                    od 251 m2 do 300 m2    -   90 zł   za 1 godzinę

                    od 301 m2 do 500 m2     -  110 zł  za  1 godzinę         

                    od 501 m2 do 700 m2    -  150 zł  za 1  godzinę

                    powyżej 701 m2             - 200 zł   za 1 godzinę

 

§ 2

Podmiot lub osoba ubiegająca się o korzystanie z sali gimnastycznej zwraca się ze stosownym pisemnym wnioskiem do dyrektora danej szkoły lub placówki oświatowej.

§ 3

Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przed udostępnieniem sali gimnastycznej zawiera z zainteresowaną stroną stosowną umowę w formie pisemnej, określającą szczegółowe zasady i warunki korzystania z sali oraz zasady odpowiedzialności za powierzone mienie.

§ 4

Realizację zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych w Jeleniej Górze.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 r.

 Z  up.Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

Jerzy Łużniak

Uzasadnienie:

Udostępniając sale gimnastyczne podmiotom nie podlegającym zwolnieniu z odpłatności (Zarządzenie Nr 948/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad i warunków nieodpłatnego udostępniania bazy sportowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra, dla potrzeb szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez i zajęć rekreacyjnych, z późn. zmianami), szkoły i placówki oświatowe pobierają bardzo zróżnicowane odpłatności.

Dla ujednolicenia odpłatności za wynajem sal gimnastycznych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra, ustalenie stawek  godzinowych za korzystanie z tych sal jest uzasadnione.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 0151-476/V/07
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.12.2007 02:27
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.12.2007 11:19

Rejestr zmian dokumentu