ZARZĄDZENIE NR  0151-460/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia   21 listopada 2007 roku

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok 
w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały  Nr 20/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry  z dnia 20 lutego 2007 roku  w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok - zarządzam:

§ 1

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami

z tego:

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

 

 

WYDATKI  ogółem :

1 284 831

1 284 831

 

 

 

z tego :

 

 

 

 

 

Zadania własne

1 284 831

1 284 831

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

1 209 602

1 209 602

 

80101

 

Szkoły podstawowe

125 541

205 997

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

 

17 914

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 770

74 773

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 137

797

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

700

112

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

14 906

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

 

22 500

 

 

4260

Zakup energii

99 000

15 000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

17 200

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

32 145

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 648

10 364

 

 

4740

Zakup materiałów papiernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

220

286

 

 

4747

Zakup materiałów papiernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

66

 

 

80102

 

Szkoły podstawowe specjalne

15 000

15 000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 000

8 000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

5 000

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

 

2 000

2

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

14 071

29 369

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

7 119

 

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

475

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 477

21 080

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

684

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

58

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

6 800

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

747

 

80104

 

Przedszkola

148 026

120 118

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3 222

 

 

 

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

9 300

120 118

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

135 504

 

 

80110

 

Gimnazja

89 870

197 242

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

24 099

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

2 900

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

60 000

88 914

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

12 374

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

2 053

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

771

47 700

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

 

19 000

 

 

4260

Zakup energii

5 000

6 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

13 901

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

1 500

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji

 

2 900

 

80111

 

Gimnazja specjalne

0

56 200

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

49 000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

5 000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

1 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 200

3

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

5 367

718

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 367

718

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

82 890

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

81 386

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 199

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

305

 

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

116 225

242 711

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

32 452

5 961

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

32 747

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

75 001

167 143

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 700

4 074

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

540

593

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

7 532

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

 

6 000

 

 

4260

Zakup energii

4 532

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

13 261

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji

 

5 400

 

80123

 

Licea profilowane

44 386

0

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4 348

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32 000

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 234

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

804

 

 

80130

 

Szkoły zawodowe

222 582

282 574

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

12 839

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

60 700

6 476

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

131 600

170 601

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

18 650

6 872

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 900

123

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

12 200

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

 

19 000

 

 

4260

Zakup energii

9 515

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

18 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

33 463

4

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

217

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

3 000

 

80134

 

Szkoły zawodowe specjalne

0

24 500

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

22 000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2 000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

500

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

141 130

25 200

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

120 000

15 000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 870

2 000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 260

200

 

 

4260

Zakup energii

 

7 000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

1 000

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

24 220

9 973

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 460

8 233

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 146

1 018

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

614

246

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

476

 

80195

 

Pozostała działalność

180 294

0

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

49 800

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 939

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 191

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

180

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

116 184

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

75 229

75 229

 

85401

 

Świetlice szkolne

32 355

25 585

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28 387

21 100

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 332

1 000

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

449

300

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 500

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

187

685

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

9 400

0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 000

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 400

 

 

85404

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3 250

0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 700

 

5

Dział

Rozdział

§ §

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

490

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

60

 

 

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne

0

2 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

2 000

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

20 000

33 754

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 000

 

 

 

4260

Zakup energii

 

15 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

18 754

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

9 334

13 000

 

 

2510

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

 

13 000

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

9 334

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

890

890

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

890

890

Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych

1.

Przychody

zmniejszenia o kwotę

36 300

 

 

w tym

dotacja z budżetu

9 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zwiększenia o kwotę

160 029

 

 

w tym

dotacja z budżetu

133 118

 

 

 

 

 

 

 

2.

Wydatki

 

zmniejszenia o kwotę

10 800

 

 

w tym

wynagrodzenia osobowe

9 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zwiększenia o kwotę

134 529

 

 

w tym

wynagrodzenia osobowe

88 727

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie dokonać zmian zakresu planowanych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych                                  - Główny Księgowy Zespołu Obsługi "Oświata".

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.


Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 0151-460/V/07
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.12.2007 00:36
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.12.2007 00:36

Rejestr zmian dokumentu