ZARZĄDZENIE NR 0151-485/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 13 grudnia 2007 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

 

Na podstawie  § 4 ust. 1 pkt. 5 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w rejonie działania ZGL „Północ”
w kwocie: 3.319,18 zł. (słownie złotych: trzy tysiące trzysta dziewiętnaście 18/100 ) należne od  dłużnika Pani Anny Kontek za lokal mieszkalny przy ul. Matejki 20/4a w Jeleniej Górze.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-485/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 grudnia 2007r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.12.2007 14:28
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.12.2007 14:28

Rejestr zmian dokumentu