ZARZĄDZENIE Nr 0151-500/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 19 grudnia 2007 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zawierania umów najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Jelenia Góra i lokali użytkowych na terenie miasta Jelenia Góra.

 

 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. : Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm.) , § 3 ust. 2,  § 6 ust. 1 i  §  7 ust.1  uchwały Nr 132/XII/2003 z dnia 21 października 2003 r. Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności, zmienionej uchwałą Nr 430/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 132/XIII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 października 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności,  §  1 ust.1  uchwały Nr 370/XXIX/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 listopada 2000r., w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie miasta Jelenia Góra, oraz § 8 ust. 4 Statutu Zakładu Gospodarki Lokalowej „Południe” w Jeleniej Górze, stanowiącego załącznik do uchwały nr 134/XIII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 października 2003r., zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

1.   Udzielam  Dyrektorowi  ZGL „Południe” – PANI KRYSTYNIE JANKOWIAK - WITEK pełnomocnictwa do zawierania  umów najmu na lokale stanowiące zasób Miasta  Jelenia Góra z osobami i rodzinami wspólnoty  samorządowej.

2.   Przedmiotem umowy najmu będą:

·        lokale mieszkalne,

·        lokale socjalne,

·        lokale zamienne,

·        lokale wynajmowane na  zasadach czynszu wolnego,

·        lokale użytkowe.

 

§ 2

 

 Występowania przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi organami orzekającymi w sprawach stanowiących przedmiot niniejszego pełnomocnictwa oraz  udzielenia w tym zakresie dalszego pełnomocnictwa.

 

 

 

 

§ 3

 

Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje również inne  sprawy nie wymienione w § 1 i § 2, a wynikające w szczególności ze Statutu ZGL „Południe” oraz uchwał Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

 

§ 4

 

Pełnomocnictwa udzielam  na okres od dnia 1 stycznia 2008 r.  do dnia 31 grudnia 2008 r.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2008 r.

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-500/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 19 grudnia 2007r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.12.2007 12:42
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.12.2007 12:42

Rejestr zmian dokumentu