ZARZĄDZENIE NR 0151-492/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 19 grudnia 2007 r.

 

w sprawie umorzenia wierzytelności Domu Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”
w Jeleniej Górze z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
.

 

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz  § 4 ust. 1 pkt 3 i 8 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jeleniej Góry z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tej należności,
a także wskazania organów do tego uprawnionych, zarządzam:

 

§ 1

Umorzyć należność w kwocie 3.250,68 zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych  68/100), z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Dziecka Nr 2 „Dąbrówka”
w Jeleniej Górze ul. Podgórzyńska 6 wychowanki, przypadającą od dłużnika  – ojca wychowanki.

 

§ 2

Wykonanie zadania powierza się Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

PREZYDENT MIASTA

Jeleniej Góry

MAREK OBRĘBALSKI

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie umorzenia wierzytelności Domu Dziecka Nr 2 „Dąbrówka” w Jeleniej Górze z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.01.2008 09:49
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.01.2008 09:49

Rejestr zmian dokumentu