Informacja o numerach rachunków bankowych Urzędu Miasta Jelenia Góra
Konto dochodów Miasta

Bank Millennium S.A.
98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

wpłaty między innymi z tytułu:

 • podatku od nieruchomości
 • podatku od środków transportowych
 • podatku rolnego
 • podatku leśnego
 • podatku od posiadania psów,
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty miejscowej,
 • opłaty uzdrowiskowej,
 • opłaty targowej,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością gminy,
 • opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • opłat z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów będących własnością gminy,
 • opłat z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności,
 • opłat z tytułu wykupu gruntów na własność,
 • opłat z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu,
 • opłat za rejestrację zwierząt,
 • opłat za pozwolenie wodno-prawne,
 • opłat za kartę wędkarską,
 • opłat za odbieranie odpadów komunalnych,
 • opłat za wytwarzanie odpadów ,
 • opłat za zbieranie odpadów,
 • opłat za transport odpadów,
 • opłat za odzyskiwanie odpadów,
 • opłat za zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami,
 • opłat za unieszkodliwienie odpadów,
 • opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie


Konto depozytowe

Bank Millennium S.A.
97 1160 2202 0000 0000 6011 5681


wpłaty między innymi z tytułu:

 • wadiów przetargowych,
 • kaucji,
 • zabezpieczeń należytego wykonania umów.


Konto dochodów Skarbu Państwa

Bank Millennium S.A.
74 1160 2202 0000 0000 6011 5610


wpłaty między innymi z tytułu:

 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa,
 • opłat za dowody osobiste,
 • opłat za dane adresowe

Uwaga !
Uiszczając opłaty za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew. Oznaczyć rodzaj opłaty (ewentualny identyfikator) i starannie opisać dane wnoszącego opłatę.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Numery rachunków bankowych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.01.2008 14:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.01.2008 14:19

Rejestr zmian dokumentu