ZARZĄDZENIE Nr 0151-324/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 8 sierpnia 2007 roku

w sprawie zasad i trybu wydawania pozwoleń na zajęcie gruntów stanowiących własność Miasta Jelenia Góra lub Skarbu Państwa , w celu wykonania elementów sieci uzbrojenia terenu lub remontów istniejącej infrastruktury technicznej i ustalenia wysokości ekwiwalentu oraz kaucji za zajęcie gruntów na powyższe cele

Na podstawie :

Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami ) oraz art. art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz2603 ze zmianami)

Zarządza się co następuje :

§ 1

Pozwolenie na zajęcie gruntów stanowiących własność Miasta Jelenia Góra lub Skarbu Państwa celem wykonania lub remontu magistralnych sieci uzbrojenia terenu wydaje na wniosek inwestora lub upoważnionej jednostki projektowej - Prezydent Miasta Jeleniej Góry

§ 2

Pozwolenie na zajęcie gruntów stanowiących własność Miasta Jelenia Góra lub Skarbu Państwa celem wykonania lub remontu przyłączy lub krótkich odcinków sieci uzbrojenia terenu wydaje na wniosek inwestora lub upoważnionej jednostki projektowej - na podstawie odrębnego upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry - Geodeta Miejski

§ 3

Do wniosku o wydanie pozwolenia na zajęcie gruntów wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jeżeli są one niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub uzgodnienie przebiegu inwestycji z Architektem Miejskim w przypadku zgłoszenia prac budowlanych

Projekt inwestycji sporządzony na mapie sytuacyjno-wyskościowej do celów projektowych.

Aktualną mapę ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją inwestycji.

Aktualne wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków działek objętych wnioskiem.

Opinię Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w przypadku zajęcia gruntów użytkowanych rolniczo oraz dróg do obsługi gruntów rolnych.

Opinię właściwego ZGL-u w przypadku zajęcia gruntów będących w jego administracji.

Opinię Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w przypadku gdy zajęcia gruntów Miasta występuje łącznie z zajęciem dróg publicznych i wewnętrznych.

Część opisowa dokumentacji projektowej - do wglądu.

§ 4

Pozwolenie na zajęcie gruntów powinno zawierać między innymi:

Obowiązek odpowiedniego - zgodnego z prawem budowlanym - zabezpieczenia terenu.

Obowiązek przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu inwestycji.

Obowiązek uzyskania - w zależności od rodzaju zajętego gruntu (grunt rolny, droga, teren zieleni urządzonej, inne grunty) - od właściwych osób uzgodnień dotyczących szczegółowych warunków zajęcia gruntu.

Określenie osób - w zależności od rodzaju zajętego terenu - właściwych do oceny dostosowania się inwestora do wykonania obowiązku opisanego w punkcie 2.

Zasady postępowania w przypadku nie przywrócenia nieruchomości do stanu przed rozpoczęciem inwestycji

Określenie wysokości ekwiwalentu za zajęcie gruntów.

Określenie wysokości kaucji pobieranej na zabezpieczenie przywrócenia gruntu do właściwego stanu.

§ 5

Wysokość ekwiwalentu związanego z zajęciem gruntów Miasta Jelenia Góra lub Skarbu Państwa , na wykonanie remontów sieci uzbrojenia podziemnego stanowiącej pojedyncze przyłącza i krótkie odcinki magistralne wynosi:

do 20 m - 375 zł + VAT

za każdy metr bieżący powyżej 20 m - do 50 m - 22 zł + VAT

za każdy metr bieżący powyżej 50 m - 8 zł + VAT

Kaucja o której mowa w § 4 pkt.7 odpowiada wysokości pobieranego ekwiwalentu.

 

 

 

§ 6

Wysokość ekwiwalentu związanego z zajęciem gruntów Miasta Jelenia Góra lub Skarbu Państwa na wykonanie nowych pojedynczych przyłączy i krótkich odcinków magistralnych wynosi :

do 20 m - 825 zł + VAT

za każdy metr bieżący powyżej 20 m - do 50 m - 45 zł + VAT

za każdy metr bieżący powyżej 50 m - 15 zł + VAT

Kaucja o której mowa w § 4 pkt. 7 odpowiada wysokości pobieranego ekwiwalentu .

§ 7

Wysokość ekwiwalentu za zajęcie gruntów pod realizację zbiorczych sieci liniowych i ich remonty oraz wysokość kaucji na zabezpieczenie przywrócenia terenu do stanu pierwotnego lub ustalenie odpłatnej służebności gruntowej , ustalane będzie w drodze negocjacji z Prezydentem Miasta Jeleniej Góry ..

§ 8

1. Ustalone na podstawie § 5 , 6 i 7 kwoty ekwiwalentu i kaucji inwestor wpłaca przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub kopię wpłaty dołącza do zgłoszenia robót budowlanych.

2. Inwestorzy - Zakład Energetyczny Jelenia Góra S.A. , Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu Zakład Gazowniczy Zgorzelec, Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A., kwoty ekwiwalentu i kaucji mogą wpłacać po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, najpóźniej do dnia odbioru dziennika budowy lub w terminie 21 dni od daty złożenia zgłoszenia wykonywania prac budowlanych ..

§ 9

Po zakończeniu inwestycji kaucja podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia protokolarnego odbioru prac przywracających teren do stanu pierwotnego .

Potwierdzenia przywrócenia terenu do stanu pierwotnego dokonują pracownicy Biura Geodety Miejskiego przy udziale przedstawiciela administratora terenu ( ZGL , Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa )

§ 10

Przepisy § 5 , 6 i 7 niniejszego Zarządzenia nie mają zastosowania w przypadku inwestycji finansowanych z budżetu Miasta Jelenia Góra.

§ 11

Niniejsze Zarządzenie nie dotyczy gruntów Miasta Jelenia Góra będących drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi w administracji Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów , udostępnianie których regulują odrębne przepisy.

§12

W przypadku odstąpienia od realizacji planowanej inwestycji lub zmiany jej zakresu, w wyniku którego nie będzie następowało zajęcie gruntów Miasta Jelenia Góra, wpłacona kwota ekwiwalentu i kaucji podlegała zwrotowi w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku w sprawie zwrotu .

§ 13

Inwestor ma obowiązek przed przystąpieniem do robót budowlanych sprawdzić czy Miasto Jelenia Góra nie przeniosło swoich praw własności do nieruchomości objętej pozwoleniem , wydzierżawiło lub przekazało w użytkowanie i w przypadku stwierdzenia takiego faktu , zasady wejścia na grunt wymagają uzgodnienia z jego nowym właścicielem lub dysponentem .

§ 14

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnienie z pobrania ekwiwalentu i kaucji od inwestorów - osób fizycznych , następuje w drodze odrębnego zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

§ 15

Traci moc obowiązujące Zarządzenie Nr 817/2004 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 października 2004 roku .

§ 16

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra .

                                  Z up. Prezydenta Miasta Jeleniej       Góry                               Zastępca Prezydenta

                                      Jerzy Łużniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu wydawania pozwoleń na zajęcie gruntów stanowiących własność Miasta Jelenia Góra lub Skarbu Państwa w celu wykonania elementów sieci uzbrojenia terenu ...
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.01.2008 09:42
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.01.2008 09:42

Rejestr zmian dokumentu