Zarządzenie nr 0151-384 /V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 19.09.2007roku

 

w sprawie powołania sądu konkursowego do przeprowadzenia oceny prac konkursowych w konkursie na opracowanie koncepcji rewaloryzacji parków uzdrowiskowych w Jeleniej Górze-Cieplicach

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym– tekst  jednolity  Dz. U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.112  ustawy z dnia 29  stycznia  2004 roku Prawo  zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. nr 164 z 2006 r. poz.1163 z póź.zmianami) z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

 

W celu oceny spełnienia przez uczestników konkursu na opracowanie koncepcji rewaloryzacji parków uzdrowiskowych w Jeleniej Górze-Cieplicach wymagań określonych w regulaminie konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej powołuję sąd konkursowy w składzie:

 

 1. Przewodniczący                            - Tomasz Polański,

                                                            architekt, urbanista, Jelenia Góra   

        

2. Z-ca Przewodniczącego                - Magdalena Kwasiuk, p.o. Naczelnika Wydziału

                                                            Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Jelenia Góra

 

3. członek                                         -Paweł Ogielski, architekt, Wrocław

                                                              Politechnika Wrocławska - Wydz. Architektury

                                                              Zakład  Kształtowania  Środowiska

 

4. członek                                         -Ewa Tomera,  Naczelnik Wydziału Ochrony

                                                            Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra

 

5. członek                                        - Jolanta Mostowska-Dryk – p.o. Kierownik Referatu

                                                            Architektury WUAiB Urzędu Miasta Jelenia Góra

 

6. członek                                       -Jerzy Łużniak,  Z-ca Prezydenta  Miasta Jelenia Góra

 

7.członek                                          -Wojciech Kapałczyński, Kierownik Delegatury

                                                            w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony

                                                            Zabytków we Wrocławiu

 

§ 2

 

1.      Sąd konkursowy rozpoczyna swoją działalność z dniem ogłoszenia konkursu a kończy z dniem ogłoszenia o wynikach konkursu. 

2.      Prace sądu konkursowego mogą być prowadzone przy minimalnej liczbie członków 3 osoby w tym:

Przewodniczący lub  Zastępca Przewodniczącego oraz dwóch członków.

3.      Pracami sądu konkursowego kieruje Przewodniczący  a w przypadku jego nieobecności  

                                                                                               

       Zastępca Przewodniczącego.

4.      Członek sądu konkursowego  podlega wyłączeniu z prac sądu konkursowego w przypadku   zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.17 Prawo zamówień publicznych.

 

§ 3

 

Do zadań  sądu konkursowego należy:

1.   Ocena spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie 

      konkursu, ocena prac konkursowych oraz wybór najlepszej pracy konkursowej.

2.   Sporządzenie protokółu z przebiegu prac sądu wraz z:

-     informacją o złożonych pracach konkursowych,

-         uzasadnieniem  rozstrzygnięcia bądź unieważnienia konkursu.

 

§ 4

 

Dla członków sądu konkursowego, nie będących pracownikami zamawiającego, ustalam następujące wynagrodzenie:

-         1500 zł brutto dla Przewodniczącego sądu konkursowego

-         1200 zł brutto dla pozostałych członków sądu konkursowego

Wynagrodzenie płatne po zakończeniu pracy sądu konkursowego.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania sądu konkursowego do przeprowadzenia oceny prac konkursowych w konkursie na opracowanie koncepcji rewaloryzacji parków uzdrowiskowych w Jeleniej Górze-Cieplicach
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.01.2008 12:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.01.2008 12:12

Rejestr zmian dokumentu