Zarządzenie Nr  0151-419/V/07

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 17 października 2007 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok  w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.    o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały   Nr 20/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 lutego 2007 roku  w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok - zarządzam:

§ 1

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami
z tego:
w złotych
Dział Rozdział  § § Treść Zmniejszenia  Zwiększenia
1 2

3

4

5

6

WYDATKI  ogółem : 263 507 263 507
      z tego :    
      Zadania własne  263 507 263 507
       
801     Oświata i wychowanie 237 801 237 801
  80101   Szkoły podstawowe 64 615 41 819
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 228 21 000
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 615 3 650
    4120 Składki na Fundusz Pracy 627 518
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   8 178
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   6 011
    4260 Zakup energii 27 821  
    4270 Zakup usług remontowych   2 000
    4410 Podróże służbowe krajowe   462
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 324  
  80102   Szkoły podstawowe specjalne 0 7 182
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   6 000
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 034
    4120 Składki na Fundusz Pracy   148
  80103   Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 0 33 706
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   26 373
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   4 411
    4120 Składki na Fundusz Pracy   598
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   2 324
  80104   Przedszkola 35 009 43 306
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 29 519 43 306
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 580  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 798  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 112  
  80110   Gimnazja 0 29 935
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   9 000
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 572
    4120 Składki na Fundusz Pracy   222
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 500
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   6 011
    4300 Zakup usług pozostałych   7 630
2
Dział Rozdział  § § Treść Zmniejszenia  Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
  80113   Dowożenie uczniów do szkół 0 2 057
    4300 Zakup usług pozostałych   2 057
  80120   Licea ogólnokształcące 0 27 178
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   12 000
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2 092
    4120 Składki na Fundusz Pracy   296
    4300 Zakup usług pozostałych   12 790
  80123   Licea profilowane 0 7 500
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   7 500
  80130   Szkoły zawodowe 0 43 179
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   21 000
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3 650
    4120 Składki na Fundusz Pracy   518
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   12 000
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   6 011
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 1 939
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 619
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   280
    4120 Składki na Fundusz Pracy   40
  80195   Pozostała działalność 138 177 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 725  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 669  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 783  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000  
    4300 Zakup usług pozostałych 31 000  
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 25 706 25 706
  85401   Świetlice szkolne 17 331 12 060
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 122 9 677
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 938 1 404
    4120 Składki na Fundusz Pracy 271 149
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   830
  85406   Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne
0 3 601
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   3 000
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   527
    4120 Składki na Fundusz Pracy   74
  85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 0 10 045
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   8 368
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 471
    4120 Składki na Fundusz Pracy   206
  85410   Internaty i bursy szkolne 888 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 741  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 18  
  85495   Pozostała działalność 7 487 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 245  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 089  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 153  
Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 2

Dokonać zmian w planie przychodów, wydatków  i planowanego stanu środków obrotowych w zakładach budżetowych
1. Przychody zmniejszenie o kwotę 29 519
w tym dotacja z budżetu 29 519
zwiększenia o kwotę 43 306
w tym dotacja z budżetu 43 306
2. Wydatki zmniejszenie o kwotę 9 007
w tym wynagrodzenia osobowe 0
zwiększenia o kwotę 43 306
w tym wynagrodzenia osobowe 9 000
3. Stan środków obrotowych na koniec roku
zmniejszenie o kwotę 20 512
Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie dokonać zmian zakresu planowanych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                               PREZYDENT MIASTA

                                                                                                               Jeleniej Góry

                                                                                                               Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.01.2008 12:26
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.01.2008 12:26

Rejestr zmian dokumentu