ZARZĄDZENIE NR  0151-481/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia  07 grudnia 2007 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok 
w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym               (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały  Nr 20/VII/2007 Rady Miejskiej Jeleniej Góry  z dnia 20 lutego 2007 roku  w sprawie budżetu miasta Jeleniej Góry na 2007 rok - zarządzam:

§ 1

Dokonać przeniesień planowanych dochodów między rozdziałami i paragrafami z tytułu dotacji  z budżetu państwa
z tego:
w złotych
Dział Rozdział  § § Treść Zmniejszenia  Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
      DOCHODY  ogółem : 2 127 2 127
      z tego :    
      Zadania własne  2 127 2 127
       
801     Oświata i wychowanie 2 127 2 127
  80101   Szkoły podstawowe 2 127 0
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 127  
  80102   Szkoły podstawowe specjalne 0 2 127
    2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   2 127

§ 2

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami  finansowanych dotacją z budżetu państwa
z tego:
w złotych
Dział Rozdział  § § Treść Zmniejszenia  Zwiększenia
1

2

3

4

5

6

      WYDATKI  ogółem : 2 127 2 127
      z tego :    
      Zadania własne  2 127 2 127
       
801     Oświata i wychowanie 2 127 2 127
  80101   Szkoły podstawowe 2 127 0
      w tym:  Szkoła Podstawowa Nr  3                            
ul. PCK 14 a
2 127  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 780  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 304  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 43  
2
Dział Rozdział  § § Treść Zmniejszenia  Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
  80102   Szkoły podstawowe specjalne 0 2 127
      w tym:  Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej
i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu 
"Uzdrowiska Cieplice" ul. Cieplicka 75
  2 127
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 780
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   304
    4120 Składki na Fundusz Pracy   43

§ 3

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami
z tego: w złotych
Dział Rozdział  § § Treść Zmniejszenia  Zwiększenia

1

2

3

4

5

6

    WYDATKI  ogółem : 396 377 396 377
      z tego :    
      Zadania własne  396 377 396 377
       
801   Oświata i wychowanie 141 896 141 896
  80101   Szkoły podstawowe 981 42 773
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   981
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 819  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 98  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   30 900
    4270 Zakup usług remontowych   9 542
      w tym: awarie, remonty bieżące    3 662
    4300 Zakup usług pozostałych   1 350
  80104   Przedszkola 65 443 21 000
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   21 000
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 59 027  
    4270 Zakup usług remontowych 6 416  
      w tym: awarie, remonty bieżące w przedszkolach 6 416  
  80110   Gimnazja 3 453 12
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   12
    4270 Zakup usług remontowych 3 441  
      w tym: awarie, remonty bieżące  3 441  
  80113   Dowożenie uczniów do szkół 102 102
    4300 Zakup usług pozostałych 102 102
  80130   Szkoły zawodowe 11 196 25 495
    2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 11 196  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   13 800
    4270 Zakup usług remontowych   6 195
      w tym: remont sali gimnastycznej z zapleczem
w Zespole Szkół Licealnych
i Zawodowych Nr 2
  6 195
    4300 Zakup usług pozostałych   5 500
Dział Rozdział  § § Treść Zmniejszenia  Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 50 664 50 664
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   2 560
    4300 Zakup usług pozostałych 50 134 5 400
    4410 Podróże służbowe krajowe 330 150
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200 42 554
  80195   Pozostała działalność 10 057 1 850
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000  
    4300 Zakup usług pozostałych 8 057 1 850
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 254 481 254 481
  85401   Świetlice szkolne 4 218 0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 297  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 507  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 61  
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 353  
  85410   Internaty i bursy szkolne 0 4 218
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   4 218
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 241 996 241 996
    3240 Stypendia dla uczniów 241 996 241 996
  85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 267 8 267
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   500
    4300 Zakup usług pozostałych 8 267 3 600
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   4 167
Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 4

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych
1. Przychody zwiększenia o kwotę 28 278
w tym dotacja z budżetu 28 278
2. Wydatki zmniejszenia o kwotę 9 734
w tym wynagrodzenia osobowe 9 734
zwiększenia o kwotę 38 012
w tym wynagrodzenia osobowe 0
Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 5

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie dokonać zmian planowanych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Zastępcy Dyrektora ds.  - Główny Księgowy Zespołu Obsługi "Oświata".

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

                                                                                              Prezydent Miasta

                                                                                              Jeleniej Góry

                                                                                              Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-481/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 07 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budzetu miasta na 2007 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.01.2008 12:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.01.2008 12:44

Rejestr zmian dokumentu