ZARZĄDZENIE NR 0151- 470/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 21 listopada 2007 r.

 

 

w sprawie nabycia do zasobu Miasta Jelenia Góra prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z  budynkiem mieszkalnym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot prawa własności, położony przy ul. Podgórnej nr 5
w Jeleniej Górze.

 

 

Na podstawie:

-         art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity z 2001r. Dz.U.nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

-         uchwały nr 74/IX/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 czerwca 2003r,
w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości na rzecz Miasta ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 130 poz. 2304),

-         w związku z art. 112 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U.nr 261 poz. 2603 ze zmianami),

 

z a r z ą d z a   s i ę,  c o  n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 

Nabyć na rzecz Miasta Jelenia Góra od Pani Haliny Dzikowskiej i Pani Urszuli Słoma  prawo współużytkowania wieczystego gruntu  ozn. geod. jako działka nr 5/1 o pow. 0,0931 ha – obręb 35, AM 1 – wraz z  budynkiem mieszkalnym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot prawa współwłasności, położony przy ul. Podgórnej nr 5 w Jeleniej Górze.

 

Nabycie następuje w związku z budową obwodnicy południowej miasta Jelenia Góra – etap I odcinek od ulicy Wincentego Pola do ulicy Sudeckiej, realizowanej jako zadanie własne.

 

§ 2

 

Źródłem pokrycia zobowiązań wynikających z umowy nabycia w/w nieruchomości będą środki budżetowe Miasta.

 

§ 3

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty sądowe ponosi Miasto Jelenia Góra.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrebalski

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie nabycia do zasobu Miasta Jelenia Góra prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkiem mieszkalnym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot prawa własności-ul. Podgó
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.01.2008 14:01
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.01.2008 14:01

Rejestr zmian dokumentu