Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 0151 – 495/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

 z dnia 19 grudnia 2007 roku

w sprawie  : umorzenia  zaległości Miasta Jelenia Góra z tytułu mandatów kredytowych  nałożonych  przez  Straż  Miejską  w  Jeleniej Górze w latach
2000 – 2003  ( zgony dłużników )

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz § 4 ust.1 pkt. 2 Uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności,
a także wskazania organów do tego uprawnionych z a r z ą d z a m 
c o    n a s t ę p u j e  :

§  1

Wyrazić zgodę na umorzenie dłużnikom objętym wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia należności Miasta z tytułu mandatów karnych kredytowych, nałożonych prze Straż Miejską w Jeleniej Górze w latach 2000 – 2003  w kwocie : 1.350,00   ( słownie złotych : jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt ).

§  2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie : umorzenia zaległości Miasta Jelenia Góra z tytułu mandatów kredytowych nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.01.2008 09:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.01.2008 09:55

Rejestr zmian dokumentu