Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  0151 – 496/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia  19 grudnia   2007 roku

w sprawie:  odpisu w księgach rachunkowych sald przedawnionych

        

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym ( teks jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz § 4 ust.1 pkt.5 Uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006r. w sprawie szczegółowych  zasad umarzania wierzytelności jednostek  organizacyjnych miasta Jelenia Góra z tytułu należności  pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania  ulg w spłacie tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych      z a r z ą d z a m  co  n a s t ę p u j e :

§  1

1. Dokonać odpisu  w księgach rachunkowych 2007 sald przedawnionych wynikających z niezapłaconych mandatów karnych kredytowych nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w okresie 2000 – 2003 -  w   kwocie  : 22.824,40 zł.

(słownie złotych : dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery 40/100).

2.  Wykaz sald poszczególnych dłużników przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§   3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: odpisu w księgach rachunkowych sald przedawnionych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.01.2008 10:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.01.2008 11:20

Rejestr zmian dokumentu