ZARZĄDZENIE  NR 0151 – 497/V/07

PREZYDENTA MIASTA  JELENIEJ GÓRY

z dnia  19 grudnia 2007 r.

w sprawie: umorzenia należnej do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po waloryzacji

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  § 4 ust.1 pkt.8
uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych 
z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e :

§   1

Umorzyć należną do zwrotu kwotę równą udzielonej bonifikacie
po waloryzacji, za zbycie przed upływem 5 lat lokalu mieszkalnego nr 1 położonego
w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 8 of. Należność do zapłaty, która powstała w dniu
13 sierpnia 2007r., wynosi 34.314,75 zł z czego: 33.975,00 zł stanowi należna do zwrotu udzielona bonifikata a 339,75 zł kwota waloryzacji. Podstawę do zwrotu udzielonej bonifikaty stanowi akt notarialny Rep. A 762/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. oraz pismo
GS. 7145-983/2007 z dnia 19.07.2007 r.

§   2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§   3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: umorzenia należnej do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po waloryzacji
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.01.2008 10:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.01.2008 10:23

Rejestr zmian dokumentu