ZARZĄDZENIE NR  0151-525/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 25 stycznia 2008 r.

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

Na podstawie  § 4 ust. 1 pkt. 5 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam co następuje :

§ 1

Z kwoty zaległości w wysokości: 15.316,14 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy trzysta szesnaście 14/100)  należne od  dłużnika Pana Romana Płóciennika za lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy Placu Ratuszowym 8-9 w Jeleniej Górze umarzam 50% tj. kwotę:     7.658,07 zł (słownie złotych: siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem 07/100).

Pozostałe zadłużenie tj. kwota: 7.658,07 zł (słownie złotych: siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem 07/100) zostanie rozłożone na 36 rat płatne począwszy  od miesiąca lutego    2008 r. Brak jednej wpłaty raty spowoduje unieważnienie ugody i wszczęcie postępowania              o wydanie lokalu i o zapłatę.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                              Prezydent Miasta

                                                                                              Jeleniej Góry

                                                                                              Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-252/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 stycznia 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.01.2008 08:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.01.2008 08:21

Rejestr zmian dokumentu