ZARZĄDZENIE NR  0151-527/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 23 stycznia 2008 r.

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

Na podstawie  § 4 ust. 1 pkt. 5 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam co następuje :

§ 1

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w rejonie działania ZGL „Północ”
w kwocie: 7.348,16 zł. (słownie złotych: siedem tysięcy trzysta czterdzieści osiem 16/100 ) należne od  dłużnika Pana Ryszarda Grzeszczuka za lokal mieszkalny przy ul. Długiej 3/3     
w Jeleniej Górze.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                              Prezydent Miasta

                                                                                              Jeleniej Góry

                                                                                              Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-527/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 stycznia 2008 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.01.2008 08:24
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.01.2008 08:24

Rejestr zmian dokumentu