ZARZĄDZENIE NR 0151-371/V/07
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia  5 września  2007 roku


o zmianie zarządzenia Nr 0151-248/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry  z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Jeleniogórskiego Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2006 do 31.12.2006

Na podstawie art. 53  ust. 1  ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity  Dz. U.  z  2002 r.  Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30  ust. 2, pkt  3 i 4  ustawy  z  dnia  8  marca 1990 roku o samorządzie  gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu Nr 0151-248/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Jeleniogórskiego Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2006 do 31.12.2006 wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1 w punkcie b) wyrazy: "wykazującego stratę netto w kwocie -40.009,45 zł" zastępuje się wyrazami: "wykazującego zysk netto w kwocie 40.009,45  zł".
2)  W § 1 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
" 2. Przyjmuję informację o sposobie przeznaczenia zysku  na dzień 31.12.2006 r."

§ 2
Uzasadnienie zmiany zarządzenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marek Obrębalski

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151-371/V/07
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 5 września 2007 roku


UZASADNIENIE
do zmiany zarządzenia 0151-248/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Jeleniogórskiego Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze za okres sprawozdawczy od 01.01.2006 do 31.12.2006.

 
Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida w  Jeleniej Górze złożył  w Referacie Rachunkowości Urzędu Miasta Jeleniej Góry roczne sprawozdanie finansowe  za 2006 rok, sporządzone w dniu 29.03.2007 roku, zawierające;
a)    bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie                           6.240.786,07  zł
b)    rachunek   zysków  i strat wykazujący zyskiem netto w kwocie           40.009,45  zł
c)    wprowadzenie do sprawozdania finansowego informację dodatkową

Zgodnie z bilansem za 2006 rok Teatr Jeleniogórski zanotował w 2006 roku zysk netto w kwocie 40.009,45 zł, a nie stratę -40.009,45 zł - jak to zapisano w zarządzeniu Nr 0151-248/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 czerwca 2007 roku.  Osiągnięcie zysku potwierdza raport Głównego Księgowego Urzędu Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.04.2007 r., który dokonał weryfikacji sprawozdania finansowego za 2006 rok pod względem poprawności sporządzenia i zgodności, co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa oraz poprawności pod względem rachunkowym. Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w kwocie 40.009,45 zł  potwierdza także Zespół ds. rozpatrzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury w protokole z dnia 05 czerwca 2007 roku.  Pomyłka nastąpiła  podczas przepisywania projektu zarządzenia. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
o zmianie zarządzenia Nr 0151-248/V/07 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Jeleniogórskiego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.01.2008 11:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.01.2008 11:30

Rejestr zmian dokumentu