Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 0151-472/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 21 listopada 2007 roku

w sprawie: umorzenia należności Miasta  Jelenia  Góra z tytułu mandatów kredytowych nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w okresie od  2000 r. do 2003  r.

                  

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 4 ust.1 pkt.5 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam  co następuje :

§  1

Umorzyć dłużnikom objętym wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wierzytelności z tytułu mandatów karnych kredytowych nałożonych przez Straż Miejską w okresie 2000 – 2003 r. w kwocie : 7.807,70 zł.

(słownie złotych : siedem tysięcy osiemset siedem 70/100 ).

§   2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta .

§   3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: umorzenia należności Miasta Jelenia Góra z tytułu mandatów kredytowych.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.02.2008 09:16
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.02.2008 09:16

Rejestr zmian dokumentu