ZARZĄDZENIE NR 0151-488/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie umorzenia należności Miasta Jelenia Góra z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 33 ust 1 i ust. 3 w związku art. 31, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz § 4 ust. 1, pkt 2, 5 i 6 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych, zarządzam co następuje:

§ 1

Umorzyć dłużnikom objętym wykazem stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia należności Miasta z tytułu mandatów karnych kredytowanych, nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze w łącznej kwocie 25.664,21 (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery 21/100).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

    Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie umorzenia należności Miasta Jelenia Góra z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez Straż Miejską w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.02.2008 14:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
25.02.2008 13:04

Rejestr zmian dokumentu