UCHWAŁA NR 143/XXII/2008

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 5 lutego 2008r.

 

w sprawie opłaty od posiadania psów

 

Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (jednolity tekst:  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.18a ust.1 i art.19 pkt 1 lit. „f”, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i  opłatach   lokalnych  (jednolity tekst: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Wprowadza się opłatę od posiadania psów w wysokości 50,00 zł rocznie od jednego psa.

2.      W przypadku posiadania psa przez okres krótszy od jednego roku podatkowego, opłatę pobiera się proporcjonalnie do liczby miesięcy posiadania psa w danym roku podatkowym.

 

§ 2

 

1.      Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania, jednorazowo w terminie do dnia     30 kwietnia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

2.      Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

 

§ 3

 

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od psów wziętych ze schroniska dla zwierząt funkcjonującego na terenie Miasta Jelenia Góra, - w roku podatkowym, w którym powstał obowiązek uiszczenia opłaty.

 

 

 

§ 4

 

1.      Obowiązek uiszczenia opłaty określonej w § 1 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

2.      Okolicznością uzasadniającą powstanie obowiązku uiszczenia opłaty jest wejście osoby fizycznej w posiadanie psa, natomiast okolicznością uzasadniającą wygaśnięcie  obowiązku  jest ustanie posiadania psa.

3.      Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, pisemną informację o okolicznościach mających wpływ na powstanie albo wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty. Informacje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku.

 

§ 5

 

Traci moc uchwała nr 483/XL/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie wysokości i poboru podatku od posiadania psów.

 

§ 6

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 7

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz opublikowanie w prasie lokalnej.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie opłaty od posiadania psów
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.02.2008 12:42
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.03.2008 12:45

Rejestr zmian dokumentu