UCHWAŁA NR 147/XXII/2008

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 5 lutego 2008 r.

 

 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Jeleniej Góry
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2008 rok”.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
 
poz. 1592 ze zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), Rada Miejska Jeleniej Góry:

 

 

§ 1

 

 Uchwala „Program współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2008 rok”, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

 

 

§ 3

 

Zobowiązuje Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do przedłożenia Radzie Miejskiej,
w pierwszym kwartale 2009 roku, rocznego sprawozdania z wykonania Programu.

 

 

§ 4

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

                                                                                                    do uchwały Nr 147/XXII/2008

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia 5 lutego 2008r.

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JELENIEJ GÓRY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2008 ROK

 

 

 

 

            Priorytetem Miasta Jeleniej Góry jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania Miastem. Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi:

a)      umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,

b)      budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,

c)      wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.

 

§ 1

Ilekroć w Programie współpracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2008 rok, jest mowa o:

1)      ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.),

2)      Mieście – rozumie się przez to Miasto Jelenia Góra,

3)      Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Jeleniej Góry,

4)      Programie – rozumie się przez to Program współpracy Miasta Jeleniej Góry
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2008 rok,

5)      Podmiotach Programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy.

 

§ 2

  1. Program jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.
  2. Program określa formy, zasady, zakres współpracy organów Miasta z Podmiotami Programu, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie
    z udzieleniem pomocy publicznej.
  3. Obszar współpracy Miasta z Podmiotami Programu obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

 

§ 3

Celami Programu są:

1)      umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;

2)      tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej;

3)      uzupełnianie działań Miasta przez działania Podmiotów Programu w zakresie nieobjętym poprzez struktury administracji;

4)      zapewnianie efektywnego wykonywania zadań publicznych Miasta wynikających
z przepisów prawa, poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych;

5)      poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych;

6)      tworzenie systemowych rozwiązań ważnych dla funkcjonowania Miasta;

7)      realizacja zapisów „Strategii rozwoju Jeleniej Góry na lata 2004-2015”.

 

§ 4

1. Przedmiotem współpracy Miasta z Podmiotami Programu jest:

1)      realizacja zadań publicznych Miasta określonych w ustawach;

2)      podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta;

3)      tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych;

4)      identyfikowanie ważnych potrzeb społecznych oraz wypracowanie rozwiązań zaspokajania tych potrzeb;

5)      konsultowanie projektów aktów prawnych prawa lokalnego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

 

2. Współpraca Miasta z Podmiotami Programu odbywać się będzie na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.

3. W 2008 roku priorytetowe znaczenie nadaje się działaniom w zakresie:

1) oświaty, a w szczególności:

a) organizacji form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych;

b) zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;

c) edukacja obywatelska społeczności lokalnej;

 

2) pomocy społecznej, a w szczególności:

a) zapewnienia schronienia, posiłku i pomocy materialnej osobom tego pozbawionym;

b) organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania;

c) zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców;

d) prowadzenia świetlic dla dzieci;

e) organizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze środowisk ubogich wraz
z profilaktyką;

f) działania na rzecz osób niepełnosprawnych w obszarze art. 35 a ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 ze zm.);

g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 

3) kultury i sztuki, a w szczególności:

a) upowszechniania kultury;

b) wspierania nowatorskich form upowszechniania kultury i sztuki;

c) zwiększania dostępu mieszkańców oraz turystów do wartości dóbr kultury na terenie Miasta;

d) edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży;

e) wspomagania rozwoju kultury i sztuki, w tym twórczości oraz organizowania działań artystycznych wzbogacających ofertę Miasta;

 

4) sportu, rekreacji i turystyki, a w szczególności:

a) szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;

b) organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych;

c) krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku;

 

5) rozwiązywania problemów uzależnień , a w szczególności:

a) prowadzenia zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin;

b) prowadzenia punktu konsultacyjnego;

c) prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych, skierowanych do mieszkańców Miasta ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

d) profilaktyki i przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenia nauczycieli i pedagogów szkolnych;

e) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz rówieśniczej w szkołach i placówkach wychowawczych;

 

6) ochrony środowiska, a w szczególności:

a) upowszechniania i promocji programu ochrony środowiska;

b) wspierania edukacji ekologicznej mieszkańców Miasta w ramach społecznego EKOFORUM;

c) inicjowanie oraz wspieranie dążeń do stworzenia lobbingu ekologicznego na terenie Miasta;

d) wspieranie inicjatyw promujących właściwy stosunek do zwierząt i przyrody wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Miasta;

e) prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez bezpośredni kontakt dzieci i młodzieży
ze środowiskiem naturalnym polegającym na obserwacjach przyrodniczych zachodzących w otoczeniu człowieka oraz wskazywanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko, w którym żyje;   

 

8) ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności:

a) promocji honorowego krwiodawstwa;

b) szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

c) zapewniania bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach poprzez wspieranie ratownictwa górskiego;

d) edukacja dzieci i młodzieży poprzez promocję zdrowego stylu życia.

 

4. Współpraca Miasta z Podmiotami Programu w 2008 roku będzie prowadzona również
w dziedzinach:

a) obrony cywilnej,

b) rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych, mających na celu edukację prawną i społeczną.

 

5. Prezydent na podstawie rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek Podmiotów Programu, może określić, w ciągu roku, inne priorytetowe zadania, które będą stanowiły uzupełnienie powyższego katalogu.

 

§ 5

Współpraca, o której mowa w § 4 odbywać się będzie, w szczególności, w formach:

1)      zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych, o których mowa w § 4 ust. 2, na zasadach określonych w ustawie;

2)      współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
a w szczególności, z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

3)      udziału Podmiotów Programu w działaniach programowych władz samorządowych Miasta;

4)      udostępniania na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych, sal konferencyjnych
i sprzętu technicznego, w celu realizacji zadań statutowych organizacji pozarządowych;

5)      udostępniania gruntów zabudowanych i niezabudowanych w formie dzierżawy, użyczenia lub użytkowania, które są niezbędne do realizacji celów statutowych Podmiotów Programu.

 

§ 6

1. Miasto, w celu zapewnienia realizacji projektów istotnych z punktu widzenia mieszkańców Miasta, może udzielić pomocy Podmiotom Programu, prowadzącym działalność pożytku publicznego, w pozyskiwaniu środków z innych źródeł niż budżet Miasta. W 2008 roku wsparcie dotyczyć będzie szczególnie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

2. Pomoc Miasta obejmować będzie w miarę możliwości:

1)      informowanie o potencjalnych źródłach finansowania  i zasadach udzielania dotacji;

2)      opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych;

3)      promowanie ciekawych projektów, mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych;

4)      organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowywania wniosków
o dotacje.

 

§7

1.       Prezydent może powoływać zespoły doradcze, opiniujące lub o charakterze inicjatywnym z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

2.       Celem działalności zespołów, o których mowa w ust. 1, może być w szczególności:

1)      diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych;

2)      tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym;

3)      opiniowanie aktów prawa miejscowego;

4)      wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.

 

§ 8

Wysokość środków na realizację poszczególnych zadań, ujętych w Programie, określa uchwała budżetowa.

 

 

  

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Jeleniej Góry
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.02.2008 12:56
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.02.2008 12:56

Rejestr zmian dokumentu