UCHWAŁA Nr 154/XXII/2008

RADY  MIEJSKIEJ  JELENIEJ GÓRY

z dnia 5 lutego 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej  położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wolności w drodze przetargu 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze  przy  ul. Wolności, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 844 o powierzchni 322 m2 (obręb Jelenia Góra 1, AM 4), z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkalną              w drodze przetargu.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  p o d j ę c i a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

       Przedkładam projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntu niezabudowanego z przeznaczeniem pod zabudowę zwartą usługowo-mieszkalną, położonego przy ul.Wolności w Jeleniej Górze, oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 844 o powierzchni 322 m2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu śródmieścia część zachodnia Miasta Jeleniej Góry, przedmiotowy grunt znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 32 MW,U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe równorzędne ustalono zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną, usługi komercyjne i usługi sektora publicznego. Plan dopuszcza zabudowę na granicy działki. Realizacja zabudowy zwartej wymaga zachowania istniejącego wejścia do budynku nr 12 przy ul.Wolności lub przebudowy tylnego wejścia do tego budynku od strony ul.Korczaka.

 Zagospodarowanie tego terenu powinno odznaczać się wysokimi walorami estetycznymi, nawiązującymi do otaczającej zabudowy historycznej.  

W związku z powyższym uznałem za zasadne przygotowanie do sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkalną w drodze przetargu nieograniczonego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wolności w drodze przetargu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.02.2008 13:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.02.2008 13:15

Rejestr zmian dokumentu