UCHWAŁA NR 155/XXII/2008

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia  5 lutego 2008 r. 

 

 

w sprawie dopłaty do cen wody i ścieków dla grupy taryfowej „gospodarstwa domowe” w okresie od 21 stycznia 2008 r. do 20 stycznia 2009 r.

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r.
nr 123 poz. 858 ze zmianami)

Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala co następuje:

§ 1

1.      Uchwala się dopłatę do cen taryfowych na wodę i ścieki dla grupy taryfowej „gospodarstwa domowe” w wysokości:

1)     do ceny jednostkowej za 1 m3 wody: 0,47 zł/m3 + 7% VAT = 0,50 zł/m3

2)     do ceny jednostkowej za 1 m3 ścieków: 0,47 zł/m3 + 7% VAT = 0,50 zł/m3.

2.      Dopłaty powyższe są stosowane od dnia 21 stycznia 2008 roku do 20 stycznia 2009 roku.

 

§ 2

Dopłatę Miasto Jelenia Góra będzie przekazywało Przedsiębiorstwu Wodociągów
i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawionych przez Spółkę.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 4

Uchwała podlega publikacji w miejscowej prasie oraz innych środkach komunikacji społecznej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 21 stycznia 2008 r.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie dopłaty do cen wody i ścieków dla grupy taryfowej „gospodarstwa domowe” w okresie od 21 stycznia 2008 r. do 20 stycznia 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.02.2008 13:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.02.2008 13:19

Rejestr zmian dokumentu