ZARZĄDZENIE NR 0151-544/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 13 lutego 2008 r.

 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Trasy Czeskiej – Lubańskiej w Jeleniej Górze.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., ze zmianami) oraz na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,

poz. 717 ze zmianami) Prezydent Miasta Jeleniej Góry zarządza, co następuje:

§ 1

1.      Nie uwzględnia się uwagi dotyczącej umożliwienia  lokalizacji bezprzewodowej infrastruktury technicznej telefonii komórkowej (masztów antenowych i stacji bazowych) na terenie objętym planem.

2.      Nie uwzględnia się uwagi dotyczącej umożliwienia lokalizacji na terenach rolnych budynków i budowli, z możliwością prowadzenia działalności związanej z gospodarstwem rolnym oraz działalności handlowej i gastronomicznej na dz. nr 29/1, obręb Cieplice 1,  przy ul. Lubańskiej.

3.      Nie uwzględnia się uwagi dotyczącej umożliwienia lokalizacji gospodarstwa agroturystycznego z pokojami hotelowymi, restauracji, budynków jednorodzinnych, boiska sportowego, kortów tenisowych, parkingu i pola namiotowego na dz. nr 5, 6 i 7, obręb Cieplice1, przy ul. Lubańskiej.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
0151-544/V/08
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.02.2008 10:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.02.2008 10:44

Rejestr zmian dokumentu