PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY

 

ZARZĄDZENIE NR 0151-270/V/07

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 04 lipca 2007 roku

w sprawie  zasad i warunków dofinansowania kosztów  usuwania z terenu Jeleniej Góry wyrobów zawierających azbest

 

 

Na podstawie art. 6 ust.1, art.7 ust.1 pkt 1, w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 4 ust.1 pkt 13, w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 8 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.)  oraz art. 406 ust.1 pkt 6, art. 407 pkt 1, art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nr 129, poz.902 z późn.zm) zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Ustala się zasady i warunki dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Jeleniej Góry, z uwzględnieniem infrastruktury towarzyszącej mieszkalnictwu, określone w niniejszym zarządzeniu.

§2

 

1.      O dofinansowanie ubiegać się mogą właściciele zasobów mieszkaniowych:

a)      osoby fizyczne,

b)     wspólnoty mieszkaniowe,

c)      spółdzielnie mieszkaniowe.

2.      Osobom fizycznym, które są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) dofinansowanie może być udzielone, wyłącznie na potrzeby nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 3

 

1.      Dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z likwidacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub usunięciu pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów budowlanych, obejmujące:

a)      transport odpadów z miejsca wytworzenia do miejsca unieszkodliwiania,

b)     unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadów na składowisku posiadającym stosowne zezwolenie.

2. Dofinansowaniu nie będą podlegały koszty związane z demontażem elementów zawierających azbest oraz koszty związane z zastąpieniem ich innymi materiałami budowlanymi.

§ 4

 

1.      Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 ust. 1, będzie refundacją faktycznie poniesionych kosztów, wypłacane będzie po zakończeniu zadania i przedłożeniu odpowiednich dokumentów.

§ 5

 

1.      Ustala się, że wysokość dofinansowania kosztów, o których mowa w § 3 ust 1, wynosić będzie:

a)      dla osób fizycznych  - 100% poniesionych  kosztów (brutto), nie więcej niż iloczyn masy usuniętych odpadów azbestowych i obowiązującej stawki bazowej do 1 Mg odpadów,

b)      dla wspólnot  mieszkaniowych – 50% poniesionych  kosztów (brutto), nie więcej niż iloczyn masy usuniętych odpadów azbestowych i obowiązującej stawki bazowej do 1 Mg odpadów,

c)      dla spółdzielni mieszkaniowych – 25% poniesionych  kosztów (brutto), nie więcej niż iloczyn masy usuniętych odpadów azbestowych i obowiązującej stawki bazowej do 1 Mg odpadów.

 

2.      Stawka bazowa dofinansowania do 1 Mg usuniętych odpadów azbestowych w 2007 

roku ustalona została na kwotę 1 200 zł.

 

3.      Stawka bazowa dofinansowania do 1 Mg usuniętych odpadów azbestowych w latach następnych ustalana będzie do końca I kwartału stosownym zarządzeniem.

 

§ 6

 

1. Środki na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzić będą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach uchwalonych corocznie na ten cel przez Radę Miejską.

 

§ 7

 

1. Ustala się następującą procedurę składania i załatwiania wniosków o udzielenie dofinansowania:

 

1)      Przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z usuwaniem azbestu właściciel zasobu mieszkaniowego, zwany dalej Wnioskodawcą kieruje do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Jeleniej Górze wniosek o udzielenie dofinansowania oraz załącza:

a)      kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (budynku, działki) oraz w przypadku współwłaścicieli zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej uchwałę właściwego organu,

b)     oświadczenie Wnioskodawcy, iż jest/ nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.),

c)      kopię informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania,                        

d)     kopię oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

e)      kopię decyzji pozwolenia na budowę lub kopię potwierdzenia dokonania zgłoszenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających  azbest,

 

2) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa sprawdza wniosek pod względem spełnienia wymogów formalnych i wpisuje do rejestru.

 

3) Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Straży Miejskiej w Jeleniej Górze, w obecności Wnioskodawcy, przeprowadzają oględziny obiektu, w którym jest wykorzystywany azbest. Sporządzają stosowny protokół, w którym określają miejsce występowania wyrobów zawierających azbest oraz szacunkową ilość w m2.

 

4) Wnioskodawca zleca firmie (firmom), posiadającej decyzję Prezydenta Miasta Jeleniej Góry zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz  zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych (wydane przez właściwy organ ochrony środowiska), wykonanie usługi usunięcia azbestu.

 

5)     Po usunięciu azbestu Wnioskodawca przedkłada następujące dokumenty:

a)      protokół odbioru wykonanych robót,

b)     oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, zawierającego między innymi masę i koszt unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest oraz koszt ich transportu, wraz z potwierdzeniem zapłaty,

c)      kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,

d)     karta przekazania odpadu usuniętych z obiektu budowlanego objętego wnioskiem o dofinansowanie,

e)      uwierzytelnioną notarialnie kopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, jeżeli transport wykonywała firma mająca siedzibę poza miastem Jelenia Góra.

 

6)     Wnioskodawca okazuje pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska  i Rolnictwa oryginały dokumentów  składanych wraz z wnioskiem  celem potwierdzenia kopii  „za zgodność z oryginałem”.

 

7)     Po stwierdzeniu wypełnienia warunków udzielenia dofinansowania, Miasto Jelenia Góra podpisuje z Wnioskodawcą umowę cywilno-prawną określającą kwotę dofinansowania, termin i warunki jego wypłaty.

 

§ 8

 

1. Dofinansowanie do usuwania azbestu będzie przyznawane według kolejności wpływających wniosków spełniających wymogi formalne do wyczerpania rocznego limitu środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Powiatowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonych na ten cel.

 

2.  Wnioski o dofinansowanie nie zrealizowane w bieżącym roku budżetowym z powodu  wyczerpania się środków finansowych przechodzą do realizacji w roku następnym.

 

3. Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.

 

§ 9

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 10

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 

PREZYDENT MIASTA

     Jeleniej Góry

   Marek Obrębalski

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zasad i warunków dofinansowania kosztów usuwania z terenu Jeleniej Góry wyrobów zawierających azbest
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.03.2008 10:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.03.2008 10:10

Rejestr zmian dokumentu