ZARZĄDZENIE NR 0151-562/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie  wyboru kandydata na brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Jelenia Góra.

Na podstawie art. 33 ust 1 i ust. 3 w związku art. 31, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dn. 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) zwany dalej "Konkursem".

1.      Przedmiotem zadań brokera o którym mowa w ust. 1 będzie:

1)      identyfikacja i analiza ryzyk ubezpieczeniowych,  audyt ubezpieczeniowy,

2)      opracowanie i wdrożenie  programu ubezpieczeniowego  dostosowanego do potrzeb  właściwości Miasta Jelenia Góra, uwzględniającego przede wszystkim:

a)     określenie zakresu ryzyk, które mają być ubezpieczone,

b)     uzgodnienie optymalnego programu ubezpieczeniowego i trybu postępowania o zamówienie publiczne, 

c)     propozycję dogodnych procedur związanych z obsługą programu;

3)      opracowanie i  przygotowanie  kompletnej  dokumentacji  przetargowej  niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z  ustawą Prawo zamówień publicznych, udział w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzącym do wyboru ubezpieczyciela oraz prowadzenie innych potrzeb ubezpieczeniowych Miasta Jelenia Góra, co do których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych

4)      nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń, w  tym  dokonywanie  do ubezpieczeń  oraz  analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem poszczególnych produktów ubezpieczeniowych i ich ewentualnego zastosowania,

5)      przeprowadzenie w imieniu Miasta Jelenia Góra procedury zgłaszania szkód, kontrolę procedur szkodowych ubezpieczyciela oraz spraw spornych, a także nadzór na terminową realizacją wypłaty odszkodowań na rzecz Miasta Jelenia Góra przez ubezpieczyciela,

6)       merytoryczna ocena ofert w zakresie ubezpieczeń mienia składanych Urzędowi Miasta i miejskim jednostkom organizacyjnym,

7)      przeprowadzenie dla pracowników ubezpieczającego bezpłatnego szkolenia z zakresu wiedzy ubezpieczeniowej oraz procedur likwidacji szkód. 

2.      Okres świadczenia usług objętych konkursem wynosi trzy lata od daty podpisania umowy.

3.      Ogłoszenie o Konkursie o treści określonej w załączniku nr 1 do Zarządzenia - zostanie opublikowane na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jelenia Góra.

4.      Regulamin Konkursu  stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

1.      W celu przeprowadzenia Konkursu powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:

1)     Przewodniczący Komisji -  Agata Żmijewska - Sekretarz Miasta Jeleniej Góry,

2)     Członek Komisji – Jolanta Wójciakowska   - Zastępca Skarbnika Miasta Jeleniej Góry,

3)     Członek Komisji - Tomasz Dumycz  - p.o. Naczelnika Wydziału Zamówień  Publicznych i Obsługi Technicznej,

4)     Sekretarz Komisji- Anna Dziopa   - Specjalista - Wydział Zamówień  Publicznych i Obsługi Technicznej.

2.      Ustalam następujące kryteria wyboru oferty:

1)      Liczba i rodzaj  jednostek samorządu terytorialnego, dla których świadczono usługi brokerskie                                                                                                   waga –50%

2)      liczba przygotowanych postępowań przetargowych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego                             waga –30%

3)      wysokość sumy gwarancyjnej OC                                                      waga–20%.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie w sprawie wyboru kandydata na brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Jelenia Góra.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.03.2008 15:42
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.03.2008 15:42

Rejestr zmian dokumentu