ZARZĄDZENIE NR 0151-570/V/08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 11 marca 2008 r.

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal socjalny.

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 5 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam co następuje :

§ 1

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w rejonie działania ZGL „Północ” w kwocie: 4.561,33 zł. (słownie złotych: cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden 33/100) należne od  dłużnika Pani Anny Góra za lokal socjalny przy ul. Groszowej 19/6 w Jeleniej Górze.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Marek Obrębalski
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal socjalny
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.03.2008 10:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.03.2008 10:21

Rejestr zmian dokumentu