ZARZĄDZENIE NR 0151–586/V/08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 26 marca 2008 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu   28 stycznia 2008 roku na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2008 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, w związku z art. 15 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                  i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami/ oraz § 13 Uchwały nr 157/XXIII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2008 rok zarządzam:

§ 1

Przyznać dofinansowanie na realizację zadań publicznych Miasta Jeleniej Góry w 2008 roku             w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu skierowane do organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami/ wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Odrzucić oferty z powodu nie spełniania wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wymogów określonych w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 stycznia 2008 roku dotyczącego otwartego konkursu ofert wymienione w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 3

Na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęło 96 ofert od 33 podmiotów:
1.   Na szkolenie sportowe dzieci, młodzieży wpłynęło 29 ofert.
2.   Na szkolenie osób niepełnosprawnych nie wpłynęła żadna oferta.
3. Na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym                     i międzynarodowym wpłynęło 67 ofert.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki oraz Wydziałowi Finansowemu Urzędu Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28.01.2008 r. na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2008 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sp
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
31.03.2008 10:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.07.2008 09:49