ZARZĄDZENIE NR 0151- 585/V/08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 26 marca 2008 r.
 
w sprawie zatwierdzenia wykazów osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności na 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami / oraz § 22 ust. 2 uchwały Nr 132/XIII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 października 2003 roku, w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności, po wprowadzeniu zmian uchwałą Nr 430/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 132/XIII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 października 2003 roku, w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności, oraz po wprowadzeniu zmian Uchwałą Nr 505/XLII/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności  – Prezydent Miasta Jeleniej Góry zarządza, co następuje :

§ 1

1.    Zatwierdza się opracowane na rok 2008 wykazy osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności.
2.    Imienne  wykazy osób, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu wraz z  wykazami na tablicy ogłoszeń przy Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Jelenia Góra.


Marek Obrębalski
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia wykazów osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.04.2008 15:01
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.04.2008 15:01

Rejestr zmian dokumentu