ZARZĄDZENIE   NR   0151-589/V/08
PREZYDENTA   MIASTA   JELENIEJ   GÓRY

z  dnia 31  marca  2008 r.

 

w  sprawie:  surogacji wkładów niepieniężnych wniesionych przez Miasto Jelenia Góra na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”  sp. z o.o. w Jeleniej Górze

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 Uchwały Nr 434/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

W miejsce wkładu niepieniężnego w postaci złoża biologicznego spłukiwanego
o numerze inwentarzowym 3-1233-258 o wartości 785.843,05 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 05/100) wnosi się wkład niepieniężny w postaci środków trwałych, stanowiących własność Miasta Jelenia Góra  według wykazu zawartego w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia o wartości 956.516,18 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset szesnaście złotych 18/100).
W wyniku surogacji materialnej przedmiotowych aportów oraz wniesienia wkładu pieniężnego na uzupełnienie wartości aportu do wielokrotności wartości jednego udziału, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę 171.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) stanowiącą równowartość 342 (słownie: trzystu czterdziestu dwóch) nowych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. Udziały w podwyższonym kapitale obejmuje w całości Miasto Jelenia Góra.


§ 2

 

1. Podwyższony kapitał zakładowy zostanie przez Miasto Jelenia Góra pokryty następująco:

kwota 170.673,13 zł  (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 13/100)  stanowi różnicę wartości wkładów niepieniężnych podlegających surogacji materialnej tj. 956.516,18 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset szesnaście złotych 18/100) minus 785.843,05 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 05/100),
kwota 326,87 zł  (słownie: trzysta dwadzieścia sześć złotych  87/100) stanowi wkład pieniężny  z budżetu Miasta.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu  Miasta Jeleniej Góry oraz Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”  sp. z o.o. w Jeleniej Górze o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 171.000,00 zł.


Prezydent  Miasta
Jeleniej  Góry 
Marek  Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie surogacji wkładów niepieniężnych wniesionych przez Miasto Jelenia Góra na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji "Wodnik" sp. z o.o. w Jeleni
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.04.2008 08:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.04.2008 09:05

Rejestr zmian dokumentu