ZARZĄDZENIE NR 0151-595/V/08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 9 kwietnia 2008 r.
 
w sprawie sposobu załatwiania interpelacji, wniosków i zapytań radnych.
 

 Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591, ze zmianami) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1


Prezydent Miasta rozpatruje interpelacje, wnioski i zapytania radnych przekazane przez Kierownika Biura Rady Miejskiej.
 

§ 2


Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań radnych prowadzony jest w Biurze Rady Miejskiej.
 

§ 3

Prezydent Miasta, po określeniu terminu załatwienia przekazuje interpelacje, wnioski lub zapytania do Zastępcy Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika Miasta , którzy z kolei kierują je do właściwego naczelnika wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej Miasta w celu przygotowania projektu odpowiedzi.
 

§ 4


Naczelnicy  wydziałów  i  kierownicy  jednostek  organizacyjnych  Miasta  zobowiązani są do
bezwzględnego przestrzegania wyznaczonego przez Prezydenta Miasta terminu rozpatrzenia i przygotowania projektu odpowiedzi na interpelacje, wnioski lub zapytania radnych.
Zaakceptowany przez Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta projekt odpowiedzi na interpelację, wniosek lub zapytanie radnego zatwierdza Prezydent Miasta.
 

§ 5


Prezydent Miasta udziela odpowiedzi na interpelacje, wnioski lub zapytania zgłaszającym radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej, za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej.
 

§ 6


Prezydent Miasta upoważnia oraz zobowiązuje Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr do realizacji zadań wskazanych w § 3 i § 5 oraz do pełnienia bieżącej kontroli nad terminowością i sposobem postępowania z interpelacjami, wnioskami lub zapytaniami radnych.
 

§ 7


Uchyla się Zarządzenie Nr 1005/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 marca 2005r. w sprawie sposobu załatwiania interpelacji, wniosków i zapytań radnych.


§ 8


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie sposobu załatwiania interpelacji, wniosków i zapytań radnych.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.04.2008 15:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.04.2008 15:19

Rejestr zmian dokumentu