ZARZĄDZENIE NR 0151-601/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 9 kwietnia 2008 r.

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 26 lutego 2008 roku na wykonanie w roku 2008 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 26 ust.1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1

Przyznać dofinansowanie na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra w 2008 roku
w zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla mieszkańców Miasta Jeleniej Góry, kierowanych do organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z załącznikiem
do niniejszego zarządzenia
.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.      

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

                                                                                                                           

                 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 26 lutego 2008 roku na wykonanie w roku 2008 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.04.2008 17:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.04.2008 17:56