OGŁOSZENIE

na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pu­blicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873 ze zm.), art. 407 ust. 1 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2005 roku Nr 113 poz.954) w związku        z uchwałą z dnia 5 lutego 2008 r. Nr 147/XXII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w spra­wie przy­jęcia „Programu Współ­pracy Miasta Jeleniej Góry z organizacjami pozarządowymi i innymi pod­miotami działalno­ści  pożytku publicznego na rok 2008”

 

PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2008 roku, skierowa­nych do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolon­tariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

 

Sfera zadań publicznych, których dotyczy konkurs, obejmuje zadania w zakresie edu­kacji ekologicznej.

 

I. Rodzaje zadań

1. Edukacja ekologiczna mieszkańców Jeleniej Góry  we współpracy z organizacjami     i  sto­warzysze­niami ekologicznymi w ramach społecznego EKO-FORUM.

2. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży popularyzująca poszanowanie zwierząt        i opiekę nad   zwierzętami. 

3.  Organizacja edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wymienionych zadań    w roku 2008.

1.     Na zadanie wymienione w pkt. I ppkt. 1, przewidziano środki w wysokości  5 000 zł (pięć tysięcy złotych),

2.     Na zadanie wymienione w pkt. I ppkt. 2 przewidziano środki w wysokości  2 000 zł (dwa  tysiące złotych),

3.     Na zadanie wymienione w pkt. I ppkt. 3 przewidziano środki w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące zło­tych). 

III.  Zasady przyznawania dotacji.

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji w/w zadań określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) i ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan­sach pu­blicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Szcze­gółowy ter­min i wa­runki realizacji zadań zostaną określone w umowie wią­żącej strony.

 

IV. Termin realizacji zadania.

     Zadania wymienione w pkt. I ppkt. 1, 2 i 3 będą realizowane od 1 maja do 30 li­sto­pada 2008 roku.

 

 

 

V. Termin składania ofert

·         Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o otwar­tym kon­kursie w prasie.

·         Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Mia­sta Je­lenia Góra, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Al. Wojska Pol­skiego 36, 58-500 Jelenia Góra.

Oferty muszą być sporządzone na drukach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty reali­zacji zadania publicznego, ramo­wego wzoru umowy o wykonanie zadania publicz­nego i wzoru sprawoz­dania z wykonania tego za­dania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia),

- aktualny statut organizacji zawierający zakres działalności podmiotu oraz wska­zujący organy uprawnione do reprezentacji,

- program planowany do realizacji (przykładowe scenariusze zadań),

- wykaz realizatorów zadań 

- opis bazy lokalowej, w której przeprowadzane będą zadania

          - wykaz organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, z którymi zostanie podjęta współ­praca w związku  z  realizowanym zadaniem.

 

VI. Kryteria wyboru ofert

Przy wyborze oferty brane będzie pod uwagę:

1)     zawartość merytoryczna oferty,

2)     dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych,

3)     przygotowanie merytoryczne kadry prowadzącej działania,

4)     przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń w których prowadzone będą działa­nia,

5)     charakter i zasięg oddziaływania,

6)     rzetelność przedstawionego budżetu,

7)     stopień zaangażowania oferenta w inicjowanie współpracy pomiędzy organi­za­cjami i stowa­rzyszeniami „non profit” na rzecz ochrony środowi­ska i edukacji ekologicznej 

Decyzję o wyborze oferty podejmuje Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

Po zakończeniu procedury konkursowej i zaakceptowaniu przez Prezydenta Miasta wyboru oferty,  oferent zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni o wyniku rozstrzygnię­cia konkursu. Informacja zostanie umiesz­czona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jeleniej Góry a także na stronie internetowej Urzędu wraz z listą podmiotów ubiega­jących się o dotację, rodzaj zadania oraz wielkość dotacji. Wybór oferty przez Prezy­denta Miasta jest podstawą do zawarcia pi­semnej umowy ze zleceniobiorcą (oferen­tem).

 

VII. Informacja o wspieraniu przez Miasto Jelenia Góra zadań z zakresu edukacji ekolo­gicznej 

W roku 2007 Miasto Jelenia Góra wydatkowało na realizację zadań własnych w za­kresie edukacji ekologicznej kwotę około 16 500 zł  oraz wsparło w tym zakresie za­dania realizo­wane przez inne podmioty kwotą około 17 000 zł.

 

 

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

                                                                                                    Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Konkurs ofert na realizację zadań Miasta w zakresie edukacji ekologicznej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.04.2008 09:32
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
22.04.2008 13:37

Rejestr zmian dokumentu

22.04.2008 13:37 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
17.04.2008 09:32 Utworzenie dokumentu. (Ewa Tomera)