O G Ł O S Z E N I E  Nr 9/D/SP/2008

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEGO DO WYDZIERŻAWIENIA

 

 

1.     Przeznacza się do wydzierżawienia cześć tj. ok. 0.3800 ha działki nr 6 o pow. 0.6454 ha, AM 2, Obręb Cieplice VI, położonej przy ul.Wojewódzkiej 16A w Jeleniej Górze, KW 63799, stanowiącą własność Skarbu Państwa na okres do lat trzech na rzecz Zdzisława Dąbrowskiego. Nieruchomość przeznacza się  pod lokalizację parkingu i plac składowy dla palet drewnianych, bez możliwości trwałego inwestowania na gruncie i bez możliwości zwrotu poniesionych przez dzierżawcę nakładów.

2.     Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelenia Góra, przedmiotowy teren położony jest na terenie oznaczonym symbolem UP określonym jako tereny bez nowego budownictwa, na którym preferuje się drobne funkcje produkcyjne i usługi nie kolidujące z funkcjami produkcyjnymi. Dopuszcza się obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacji, nie kolidujące w inny sposób z preferowanym zagospodarowaniem terenu. Dopuszcza się zieleń urządzoną i towarzyszącą zabudowie. Nowa zabudowa powinna harmonizować z regionalnymi tradycjami architektonicznymi. Działka położona jest przy projektowanej ulicy zbiorczej.

3.     Przed podpisaniem umowy dzierżawy, dzierżawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z warunkami nin. ogłoszenia i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4.     Ustalić miesięczną stawkę opłaty dzierżawy w kwocie 320 zł +VAT.

5.     Aktualizacji stawki opłaty dzierżawy dokonuje się nie częściej niż raz w roku w formie aneksu do umowy dzierżawy.

6.     Czynsz dzierżawny wraz z należnym podatkiem VAT będzie płatny z góry w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

7.     Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta  Jelenia Góra. ul. Ptasia 2-3.

8.     Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w prasie i na stronie internetowej Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

 

 

 

Jelenia Góra , dnia 16.04.2008r.        Z up. PREZYDENTA MIASTA

                                                                 Jeleniej Góry

                                                           ZASTĘPCA PREZYDENTA

                                                                 Jerzy Łużniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Nr 9/D/SP/2008 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa preznaczonych do wydzierżawienia
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.04.2008 14:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
24.04.2008 14:21

Rejestr zmian dokumentu