ZARZĄDZENIE NR 0151 - 619/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

 

 

w sprawie wykonania prawa odkupu nieruchomości gruntowej położonej w  Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej .

              

 

 Na podstawie:

-         art.30 ust.1 i ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r, Dz.U.nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

-         w związku z art.593 - 595 kodeksu cywilnego

 

 

 

 

                                           zarządzam  co następuje:

 

§ 1

 

Skorzystać z uprawnienia odkupu nieruchomości gruntowej ozn. geod. jako działka nr 77/1 o pow. 3,3300 ha, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej, obręb Cieplice II, AM-4, zastrzeżonego w umowie użytkowania wieczystego nr Rep.A/536/2005 zawartej w dniu 31 stycznia 2005 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Przemysława Szocińskiego  w Jeleniej Górze przy Alei Wojska Polskiego nr 77.

Odkupu prawa użytkowania wieczystego powyższej nieruchomości dokonuje się z uwagi na nie wywiązanie się z ustalonych warunków zbycia, mając na uwadze właściwą gospodarkę nieruchomościami na terenie Miasta.

 

§ 2

 

Źródłem pokrycia zobowiązania wynikającego z wykonania prawa odkupu będą środki budżetowe Miasta.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                   PREZYDENT    MIASTA

                                                                                            Jeleniej Góry

                                                                                       Marek  Obrębalski

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 0151-619/V/08 w sprawie wykonania prawa odkupu nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.04.2008 14:20
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.05.2008 10:27

Rejestr zmian dokumentu