O B W I E S Z C Z E N I E   N R  144/V/08

PREZYDENTA  MIASTA  JELENIEJ  GÓRY

z dnia 28 kwietnia 2008 roku.

 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jeleniej Górze do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie:

-   art. 1 ust. 1, art. 27, art. 28, art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt 2, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami);

-   ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami);

-   uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 roku Rady Miejskiej Jeleniej Góry, w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości - w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.);

-   Zarządzenia Nr 1847/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanych na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanych nieruchomości położonych w Jeleniej Górze przy ul. Transportowej 21, 21b oraz Malczewskiego 17 - w drodze bezprzetargowej.

-   Zarządzenia Nr 0151–618/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 28 kwietnia 2008 r.  zmieniającego Zarządzenie Nr 1847/2006 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości niezabudowanych na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanych nieruchomości położonych w Jeleniej Górze przy ul. Transportowej 21, 21b oraz Malczewskiego 17 - w drodze bezprzetargowej

 

o b w i e s z c z a  s i ę  c o  n a s t ę p u j e :

 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Jeleniej Górze oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 121 o powierzchni 62 m2, obręb Jelenia Góra ‑ 3, AM-2 (opisaną w załączniku do niniejszego obwieszczenia) – w drodze bezprzetargowej celem poprawy stanu zagospodarowania już posiadanej nieruchomości.

§ 2

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

§ 3

Ustala się 6 tygodniowy termin, licząc od dnia wywieszenia wykazu, do składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr  261, poz. 2603 z 2004 r. ze zmianami).

 

§ 4

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2008 r.

 

 

 

 

                                                                              

 

 

PREZYDENT MIASTA

Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Nr 144/V/08 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości niezabudowanej połozonej w Jel.Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.04.2008 14:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.04.2008 14:52

Rejestr zmian dokumentu