ZARZĄDZENIE  NR  0151-614/V/08

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny .

 

 

Na podstawie  § 4 ust. 1  pkt 8 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych,  do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w rejonie działania ZGL „Północ” w kwocie: 3.482,97 zł. (słownie złotych: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote 97/100) należne od  dłużnika Pana Zbigniewa Rabów za lokal mieszkalny przy ul. Poznańskiej 5/3 w Jeleniej Górze.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Marek Obrębalski

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.05.2008 09:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.05.2008 09:58

Rejestr zmian dokumentu