ZARZĄDZENIE  NR 0151 - 568/V/08

PREZYDENTA MIASTA  JELENIEJ GÓRY

z dnia 11 marca 2008r.

w sprawie : odpisu w księgach rachunkowych sald przedawnionych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 4 ust.1 pkt.6 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  z a r z ą d z a m   c o     n a s t ę p u j e :

§   1

1.      Dokonać odpisu w księgach rachunkowych 2008r. sald przedawnionych wynikających     

z niezapłaconych mandatów  karnych  kredytowych  nałożonych  przez  Straż  Miejską

w Jeleniej Górze w latach  2000r. – 2003r.  w  kwocie  :  11.514,60 zł.

      ( słownie złotych : jedenaście tysięcy pięćset czternaście  złotych 60/100).   

  2.  Wykaz  sald  poszczególnych  dłużników  przedstawia  załącznik  do  niniejszego

        zarządzenia.

§   2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.Marek Obrębalski

Prezydent Miasta Jelenia Góra

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie : odpisu w księgach rachunkowych sald przedawnionych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.05.2008 12:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
Brak

Rejestr zmian dokumentu

Brak wpisów w rejestrze.