ZARZĄDZENIE  NR 0151 – 613/V/08

PREZYDENTA MIASTA  JELENIEJ GÓRY

z dnia  24 kwietnia 2008 r.

w sprawie: umorzenia ostatniej raty kredytu z tytułu zakupu nieruchomości


    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  § 4 ust.1 pkt. 8 uchwały Nr 605/XLIX/06 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 września 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych  z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u j e :


§   1

Umorzyć ostatnią ratę kredytu za wykup lokalu mieszkalnego położonego
w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki 6 m 2. Zobowiązanie wynika z aktu notarialnego Rep. A 9574/1998 podpisanego w dniu 29 grudnia 1998 r. Należność do zapłaty, której termin płatności minął w dniu 31 marca 2008 r., wynosi 1.599,84 zł, z czego: 1.584,00 zł stanowi rata, a 15,84 zł stanowią 6% odsetki kapitałowe.

§   2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§   3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.Marek Obrębalski

Prezydent Miasta Jelenia Góra

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: umorzenia ostatniej raty kredytu z tytułu zakupu nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.05.2008 12:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.05.2008 12:55

Rejestr zmian dokumentu