OGŁOSZENIE NR   23 /2008

PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY

ORAZ I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Jeleniej Górze,

który odbędzie się:

27 czerwca 2008 roku o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra przy  ul. Sudeckiej nr 29 - I piętro, sala nr 12.

 

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

 

Lokal nr 7 położony na poddaszu budynku przy ul. Matejki 11 w Jeleniej Górze. Lokal położony jest na III piętrze (poddaszu) budynku. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 20,66 m2. W skład lokalu wchodzi pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka + wc. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczno - oświetleniową, wodociągowo - kanalizacyjną, gazową z sieci miejskiej. Ogrzewanie elektryczne w lokalu jest zdewastowane. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 291/10000. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej  prowadzona jest  przez  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze  Wydział VI Ksiąg Wieczystych księga wieczysta  KW nr 48721.

Z prawem własności lokalu zbywany jest udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, ustanowionego do dnia 26.09.2096r.

Nabywca przejmuje obowiązek wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Gminy.

Cena wywoławcza:

43 500,00 zł

 W tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu:

1 265,00 zł

Wadium:

 5000,00 zł

 

 

 

 

 

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Matejki 11, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 56/14, AM 57, obręb 28 NE, o powierzchni 0,0280 ha, KW 27360, będąca własnością Gminy Jelenia Góra, położona jest w strefie śródmiejskiej, dojazd do nieruchomości bardzo dobry - drogą asfaltową. Działka nr 56/14 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym 10-cio lokalowym, czterokondygnacyjnym (w tym poddasze użytkowe), budynek jest jednoklatkowy, całkowicie podpiwniczony.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, ściany konstrukcyjne murowane z cegieł. Położenie w strefie śródmiejskiej, dojazd do nieruchomości dogodny, sąsiedztwo to zabudowa mieszkalna. Budynek w zabudowie zwartej, usytuowany w niedalekiej odległości od obiektów handlowych, usługowych, użyteczności publicznej, szkół, przystanków komunikacyjnych. 

Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MUC- tereny śródmiejskie (centralne) w Jeleniej Górze i Cieplicach, które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych.

 

Nieruchomość można oglądać w dniach:

-     3 czerwca   2008 roku w godzinach od 12 do 12.30

-     10 czerwca  2008 roku w godzinach od 12 do 12.30

-     17 czerwca 2008 roku w godzinach od 12 do 12.30

 

 

 

UWAGI !

 

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

 

Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto depozytowe:

Miasto Jelenia Góra – Bank MILLENNIUM S.A. I Oddział w Jeleniej Górze

Nr 97116022020000000060115681, najpóźniej do dnia 23 czerwca 2008 roku.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z przedmiotem przetargu, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) celem przedłożenia komisji przetargowej.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U z 2004 r. nr 167 poz. 1758 ze zm.).

 

W przypadku uczestniczenia w przetargu osób, którym przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U Nr 169, poz. 1418 ze zm.), zwalnia się te osoby z obowiązku wpłacenia wadium, w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, jeżeli złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium, ustalonego dla uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej oraz oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego wraz z adnotacją o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty – zgodnie z art. 7 ust. 4 w/w ustawy – należy złożyć w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2/3, I piętro - pokój nr 102 w terminie do dnia 23.06.2008r.

 

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej ceny nieruchomości  w terminie do dnia 18  lipca 2008 roku na konto wskazane w protokole z przetargu.

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.2 w związku z art.43 ust.2 pkt.1 oraz uwzględnieniem art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Umowa w formie aktu notarialnego winna być zawarta nie później niż do dnia 25  lipca 2008 roku.

 

Nie dokonanie wpłaty wylicytowanej ceny nieruchomości w terminie do dnia 18  lipca  2008 roku lub nie zawarcie umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego w terminie do dnia 25  lipca 2008 roku, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.

 

            Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

 

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem,                  w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym obwieszczeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które to objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. NR 261, poz. 2603 ze zmianami/.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz ogłoszeniu w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.jeleniagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2/3, I piętro - pokój nr 101 i 102 lub telefonicznie pod nr 075/ 75-46-310, -243.

 

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 

 

 

Jelenia Góra, dnia  16 maja  2008 roku.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OGŁOSZENIE NR 23/2008 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY w sprawie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.05.2008 12:03
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.05.2008 12:03

Rejestr zmian dokumentu