OGŁOSZENIE NR 24/2008

PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

ORAZ IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów wraz ze sprzedażą lokali położonych w Jeleniej Górze, który odbędzie się:

 

04 lipca 2008 roku o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej nr 29 - I piętro, sala nr 12.

 

 

II przetarg nieograniczony – sprzedaż lokali użytkowych z prawem własności gruntu.

 

1. ul. ŻABIA 5A

Lokal użytkowy – garaż nr 1 o ogólnej powierzchni 18,67 m2 położony w jednokondygnacyjnym budynku niemieszkalnym, składa się z jednego pomieszczenia – garażu.

Udział w elementach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu – 49,77 %.

Działka nr 404/2 o powierzchni 118 m2 obręb Sobieszów II AM-15, KW nr JG1J/00077336/2.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: do remontu i adaptacji na cele garażowe.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra zatwierdzonym Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN, na którym preferuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub niską wielorodzinną o zbliżonym do jednorodzinnej charakterze (małe domy). Dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej, jeżeli nie będą kolidowały krajobrazowo z niską zabudową, o której mowa powyżej. Teren, na którym położona jest nieruchomość przy ul. Żabiej 5A w Jeleniej Górze objęty jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Nieruchomość znajduje się na terenie zabytkowej, dawnej miejscowości Sobieszów chronionej prawnie przez wpis do rejestru zabytków pod nr 610/J decyzją z dnia 26.02.1980 r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:  11.600,00 zł

Wadium: 1.200,00 zł

 

 

2. ul. ŻABIA 5A

Lokal użytkowy – garaż nr 2 o ogólnej powierzchni 18,84 m2 położony w jednokondygnacyjnym budynku niemieszkalnym, składa się z jednego pomieszczenia – garażu.

Udział w elementach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu – 50,23 %.

Działka nr 404/2 o powierzchni 118 m2 obręb Sobieszów II AM-15, KW nr JG1J/00077336/2

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: do remontu i adaptacji na cele garażowe.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra zatwierdzonym Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub niską wielorodzinną o zbliżonym do jednorodzinnej charakterze (małe domy). Dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej, jeżeli nie będą kolidowały krajobrazowo z niską zabudową, o której mowa powyżej. Teren, na którym położona jest nieruchomość przy ul. Żabiej 5A w Jeleniej Górze objęty jest opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Nieruchomość znajduje się na terenie zabytkowej, dawnej miejscowości Sobieszów chronionej prawnie przez wpis do rejestru zabytków pod nr 610/J decyzją z dnia 26.02.1980 r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:  10.600,00 zł

Wadium: 1.100,00 zł

 

 

 

I przetarg nieograniczony na zbycie w/w nieruchomości lokalowych położonych w budynku przy            ul. Żabiej 5A został przeprowadzony w dniu 25 kwietnia 2008 roku.

 

 

 

IV przetarg nieograniczony – grunt do oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu.

 

3. ul. OKRZEI 16

LOKAL MIESZKALNY nr 4 o ogólnej powierzchni 100,80 m2 położony na I piętrze budynku, składa się z: 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., 2 pomieszczeń – spiżarni.

Lokal posiada balkon.

Udział w elementach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu – 11,30 %.

Działka nr 27/11 o powierzchni 290 m2 obręb 28NE AM-59, KW JG1J/00027678/6.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: do remontu i adaptacji na cele mieszkalne lub usługowe. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MUC – określonym jako tereny śródmiejskie (centralne) w Jeleniej Górze, które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych.

 

Budynek przy ul. Okrzei 16 nie jest wpisany do rejestru zabytków, ujęty jest natomiast w ewidencji zabytków miasta. Zalecenia konserwatorskie:

-          zachować rzut, bryłę, formę dachu, materiał zadaszenia,

-          zachować układ i wystrój elewacji: wykusze, szczyt, podokienniki, dekoracje, sztukatorskie, pasowy podział elewacji,

-          zachować układ pomieszczeń wszystkich kondygnacji,

-          zachować klatkę schodową,

-          zachować stolarkę drzwi i podziały stolarki okiennej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości:  229.700,00 , w tym:

Cena lokalu mieszkalnego                  225.596,00 zł

Cena udziału w gruncie                          4.104,00 zł 

Wadium 23.000,00 zł

 

Udział gruntu w ogólnej cenie nieruchomości 1,79 %. 

Do zapłaty po przetargu około 98 % z wylicytowanej ceny nieruchomości. 

 

Poprzednie przetargi ustne nieograniczone na zbycie w/w nieruchomości lokalowej zostały przeprowadzone

w następujących terminach: I przetarg – 16.11.2007 r., II przetarg – 22.02.2008 r., III przetarg – 25.04.2008 r.

 

 

UWAGI !

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

 

Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto depozytowe:

Miasto Jelenia Góra - Bank MILLENNIUM S.A. I Oddział w Jeleniej Górze

 nr 97116022020000000060115681, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 roku.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, dowód wniesienia wadium, który podlega przedłożeniu komisji przetargowej oraz oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z przedmiotem przetargu.

 

 

 

 

 

Ponadto osoby przystępujące do przetargu winny przedłożyć w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2/3, I piętro - pokój nr 111, najpóźniej                 w terminie do dnia 30 czerwca 2008 roku: właściwe pełnomocnictwo (wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.                 o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm./) a w przypadku osób prawnych - aktualny odpis                    z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię). Osoby, które nie dostarczą dokumentów w określonym terminie, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.                      o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U z 2004 r. nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto.

 

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty wylicytowanej do 100 % ceny lokalu oraz ceny gruntu bądź do 25% ceny gruntu wraz z należnym 22% podatkiem VAT, w terminie do dnia 25 lipca 2008 roku.

 

Umowa w formie aktu notarialnego winna być zawarta nie później niż do dnia 05 sierpnia 2008 r.

 

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

 

Nie wpłacenie w terminie do dnia 25 lipca 2008 roku:

         uzupełnienia wpłaty do 100 % wylicytowanej ceny za lokale użytkowe – garaże oraz ceny gruntu,

         uzupełnienia wpłaty do 25 % wylicytowanej ceny gruntu z należnym 22% podatkiem VAT oraz do 100 % wylicytowanej ceny lokalu mieszkalnego,

         lub nie zawarcie umowy sprzedaży/użytkowania wieczystego gruntu i własności lokalu w formie aktu notarialnego w terminie do dnia 05 sierpnia 2008 roku,

równoznaczne jest z przepadkiem wadium.

 

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia                              z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

 

Nabywca przejmuje nieruchomości stanowiące przedmiot niniejszego ogłoszenia w stanie istniejącym.

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług do I-opłaty za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste oraz do kolejnych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zostanie doliczony 22 % podatek VAT.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dla funkcji mieszkalnej wynoszą 1% ceny gruntu wylicytowanej w przetargu.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku,        z góry za dany rok, począwszy od roku następnego, licząc od daty nabycia nieruchomości.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość jej ulegnie zmianie.

 

Sprzedaż nieruchomości lokalowych opisanych w punkcie 1 i 2 oraz lokalu mieszkalnego wymienionego              w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku             z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. ustawą o podatku od towarów i usług.

 

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

 

 

 

 

Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz ogłoszeniu w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.jeleniagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2/3, I piętro - pokój nr 111 lub telefonicznie pod nr 075/75-46-228.

 

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 

W 6-tygodniowych terminach wyznaczonych obwieszczeniami Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustalenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które to objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/.

 

 

 

 

 

 

Jelenia Góra, dnia 16 maja 2008 roku.

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OGŁOSZENIE NR 24/2008 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY w sprawie przetargów na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów wraz ze sprzedażą lokali
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.05.2008 12:06
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.05.2008 12:10

Rejestr zmian dokumentu