OGŁOSZENIE NR 22/2008

PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY

OGŁASZA VI PRZETARG USTNY OGRANICZONY                               

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze,

który odbędzie się w dniu 04 lipca 2008 roku o godz. 10°°

 

w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej nr 29, 1-sze piętro w sali nr 12.

 

 

ul. Warszawska – nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 527
o powierzchni 131 m², obręb Jelenia Góra 3, AM-9, przeznaczona na cele mieszkalne
z dopuszczeniem usług.
Księga wieczysta nr JG1J/00063405/6.

W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie właściciele gruntów przyległych do wyżej opisanej nieruchomości, tj.: działki nr 528, działki nr 524 oraz działek nr: 525, 522, i 526.

 

Opis nieruchomości: kształt nieruchomości regularny, teren płaski z lekkim skłonem w kierunku drogi – ulicy Warszawskiej. Działka nieuzbrojona. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość ogrodzona płotem drewnianym, zachwaszczona, zakrzaczona, porośnięta drzewami owocowymi, teren nieuporządkowany.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: cele mieszkalne z dopuszczeniem usług. Bez obowiązku zabudowy.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelenia Góra w/w nieruchomość znajduje się na terenie na którym preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze, drobne funkcje gospodarcze w tym usługi komercyjne.

 

Cena wywoławcza –   4.400,00 zł

Wadium –                       500,00 zł

 

 

Poprzednie przetargi ograniczone zostały przeprowadzone w następujących terminach: I przetarg

  13.04.2007 r., II przetarg – 15.06.2007 r., III przetarg – 21.09.2007 r., IV przetarg – 25.01.2008 r.,          

  V przetarg – 04.04.2008 r.

 

Wyboru formy sprzedaży nieruchomości gruntowej, w drodze przetargu ustnego ograniczonego dokonano z uwagi na fakt, iż:

-          wyżej opisana nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej,

-          działka jest nieuzbrojona,

-          kształt i wielkość nieruchomości wskazuje na niewielką możliwość inwestycyjnego jej wykorzystania.

Wobec powyższego zasadnym jest skierowanie oferty do właścicieli gruntów przyległych do nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszego przetargu.

 

 

U W A G I !

 

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2008 roku pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kserokopią dowodu wpłaty wadium oraz oświadczeniem, iż znany jest Im przedmiot zbycia i w takim stanie go nabywają. W związku                  z powyższym nie wnoszą i nie będą wnosić roszczeń wobec Gminy z tytułu nabycia nieruchomości gruntowej.

Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w dniu 02 lipca 2008 roku.

 

Wadium w pieniądzu winno wpłynąć na konto depozytowe Miasto Jelenia Góra Millennium Bank S.A. I Oddział w Jeleniej Górze nr 97116022020000000060115681
ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej –

najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 roku.

 

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, dowód wniesienia wadium, który podlega przedłożeniu komisji przetargowej oraz oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z przedmiotem przetargu.

 

Ponadto osoby przystępujące do przetargu winny przedłożyć w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2/3, I piętro - pokój nr 111, najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2008 roku: właściwe pełnomocnictwo (wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm./) a w przypadku osób prawnych - aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię). Osoby, które nie dostarczą dokumentów w określonym terminie, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U z 2004 r. nr 167 poz. 1758 ze zm.).

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się po zamknięciu przetargu, niezwłocznie po pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto.

 

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty  wylicytowanej ceny za nabycie gruntu na własność najpóźniej w terminie do dnia 25 lipca 2008 roku.

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług w przypadku nabycia gruntu na własność do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 22% podatek VAT.

 

Wszystkie koszty notarialne oraz sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.

 

Umowa notarialna winna być zawarta do dnia 05 sierpnia 2008 roku.

 

Nie wpłacenie w terminie do dnia 25 lipca 2008 roku uzupełnienia do 100% wylicytowanej ceny gruntu i należnego 22% podatku VAT lub nie zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w terminie do dnia 05 sierpnia 2008 roku, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.

 

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

 

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują
z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci. 

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz ogłoszeniu w prasie podając przyczynę odwołania przetargu

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.jeleniagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 111 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej nr 2-3, 1-sze piętro lub telefonicznie pod nr  075/75-46-228.

 

W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym obwieszczeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, która to objęta jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zmianami/.

 

Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą  z dnia 21 sierpnia 1997 roku                       o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

 

 

Jelenia Góra, dnia 16 maja 2008 roku. 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OGŁOSZENIE NR 22/2008 PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY w sprawie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.05.2008 12:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.05.2008 12:14

Rejestr zmian dokumentu