OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 w związku z art. 17 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 259/XXII/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia z dnia 06 lipca 2004 r.

 

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 2 czerwca 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem wyłożenia jest zmiana wprowadzona do projektu planu w wyniku uwzględnienia przez Prezydenta Miasta uwagi. Zmiana ta dotyczy terenu oznaczonego symbolem Uz 6 i odnosi się do ustaleń zawartych w tekście planu (uchwale).

Zmienione ustalenia wyróżniono w ponownie wyłożonym do publicznego wglądu projekcie kolorem czerwonym.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, w zakresie wynikającym z wprowadzonej zmiany, odbędzie się w dniu 20 czerwca 2008r. w sali nr 13 Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29, o godzinie 1200.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje zmienione ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego w wyniku wprowadzonych zmian, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2008 r.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Marek Obrębalski

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
20.05.2008 12:24
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
20.05.2008 12:24

Rejestr zmian dokumentu