OGŁOSZENIE   NR  25/2008

                   PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY

         OGŁASZA  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY              

                 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Jeleniej Górze, który odbędzie się

                                    w dniu   27 czerwca  2008 roku o godz. 10°°

w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej nr 29, 1-sze piętro w sali nr 12

NIERUCHOMOŚCI  ZBYWANE W IV PRZETARGU, POŁOŻONE PRZY:

   

   1.UL. WIEJSKIEJ  działka nr 41/4 o pow. 1033 m² -  obręb 60,  AM 23, przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, do sprzedaży.

cena wywoławcza  -      65.017,-zł

wadium                   -        6.600,-zł

Opis nieruchomości: kształt zbliżony do regularnego, położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, na działce rośnie świerk, w części ogrodzona ogrodzeniem z siatki .

Obciążenia: nieruchomość obciążona jest siecią gazową , telefoniczną, wodną  i kanalizacyjną, drzewem i w części ogrodzeniem z siatki.

W przypadku konieczności przełożenia obciążeń z uwagi na ewentualność kolizji z zamierzoną inwestycją, nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Przeznaczenie w  planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze – obszaru planistycznego Konstytucji 3 Maja rejon ulicy Wiejskiej, Wzgórza Dziwiszowskie nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1M, określonym jako tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej. 

termin rozpoczęcia zabudowy : 2 lata

termin zakończenia zabudowy : 3 lata

księga wieczysta nr 40830.

   

  

2.UL. TRAUGUTTA - działka nr 705/1 o pow. 1106 m2, Obręb Jelenia Góra 1, AM 5, przeznaczona

   jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym – do sprzedaży .   

   

cena wywoławcza  -   73.243,-zł    

wadium                   -     7.400,-zł  

Opis nieruchomości: kształt nieregularny, teren płaski, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, porośnięta krzewami i drzewami.

Obciążenia: nieruchomość obciążona jest siecią telefoniczną ze studzienkami, energetyczną, wodną z przyłączem, kanalizacją z przyłączem i gazową. Obciążona również służebnością przechodu i przejazdu do nieruchomości przy ul. Powstania Styczniowego nr 9 A, nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia służebności do korzystania z gruntu na czas remontu i konserwacji sieci na rzecz właścicieli tych sieci.

W przypadku konieczności przełożenia obciążeń z uwagi na ewentualność kolizji z zamierzoną inwestycją, nabywca  zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Przeznaczenie w  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

termin rozpoczęcia zabudowy : 2 lata

termin zakończenia zabudowy : 3 lata

Księga wieczysta nr 63056

Terminy poprzednich przetargów  na zbycie nieruchomości wymienionych od pkt.1- 2; I-07.10.2007r,

II-15.02.2008 r, III-25.04.2008r.

NIERUCHOMOŚCI  ZBYWANE W  V  PRZETARGU, POŁOŻONE PRZY:

 

   3.UL.WROCŁAWSKIEJ – działka nr 25/3 o pow. 2520 m², obręb Maciejowa I, AM 10, przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, do sprzedaży.

cena wywoławcza   -   126.325,-zł

wadium                    -      13.000,-zł

opis nieruchomości: teren płaski z lekkim skłonem w kierunku ul.Wrocławskiej, położony w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Radomierka i Komar, na terenie zagrożonym powodzią, w części ogrodzony ogrodzeniem z siatki na słupkach metalowych w złym stanie technicznym.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry nieruchomość znajduje się na obszarze na którym preferuje się zabudowę mieszkaniowo-gospodarczą.

obciążona przebiegiem sieci telefonicznej, wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej, porośnięta drzewami i krzewami;

W przypadku konieczności przełożenia obciążeń z uwagi na ewentualność kolizji z zamierzoną inwestycją, nabywca  zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

termin zakończenia zabudowy: 3 lata

księga wieczysta nr 61414.

 

  4.UL. WARSZAWSKIEJ - działka nr  523 o pow. 509 m2, obręb  Jelenia Góra 3, AM 9, przeznaczona

     jest pod zabudowę budynkiem  mieszkalnym, jednorodzinnym z dopuszczeniem

     funkcji usługowej, do sprzedaży.

     cena wywoławcza  -      28.450,-zł  

     wadium                   -         2.900,-zł

     opis nieruchomości: kształt zbliżony do regularnego, teren płaski z lekkim skłonem w kierunku

     ul.Warszawskiej, dojazd drogą gruntową, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa

     wielorodzinna, gospodarska i produkcyjna, porośnięta chaszczami i drzewami owocowymi, od strony

     ulicy  znajdują się pozostałości muru dawnego ogrodzenia.

     W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry

     nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym preferuje się cele mieszkaniowo gospodarcze

     w tym  usługi komercyjne.  

     termin rozpoczęcia zabudowy : 2 lata

     termin zakończenia zabudowy : 3 lata

     księga wieczysta nr JG1J/00072499/7.

Poprzednie przetargi dotyczące zbycia nieruchomości wymienionych w pkt. 3 i 4 odbyły się:

I – 27.04.2007r, II – 07.09.2007r, III-15.02.2008 r, IV- 25.04.2008r.

U W A G I :

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

Wadium w pieniądzu winno wpłynąć na konto depozytowe Miasto Jelenia Góra   w  Millennium Banku S. A. I Oddział w Jeleniej Górze nr 97116022020000000060115681

ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej –

najpóźniej do dnia  23 czerwca 2008 r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Ponadto osoby przystępujące do przetargu winny przedłożyć najpóźniej dzień przed przetargiem; dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, właściwe pełnomocnictwa, a w przypadku osób prawnych - aktualny odpis z rejestru przedsiębiorstwa lub rejestru handlowego ( oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię), dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Nie dostarczenie dokumentów  w tym terminie spowoduje nie dopuszczenie osób do uczestnictwa w przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet opłaty za nabycie gruntu na własność. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu i pisemnej dyspozycji  wpłacającego na wskazane konto. 

Do wylicytowanej ceny nabycia gruntu na własność doliczony zostanie 22% podatek VAT .

Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty ceny za nabycie gruntu na własność + 22% VAT oraz kaucji ( w przypadku wyboru tej formy na zabezpieczenie terminów zabudowy) które winno wpłynąć w terminie do dnia 18 lipca 2008 r na konto Urzędu Miasta Jelenia Góra, które będzie wskazane w protokole z przetargu .

Nie wpłacenie w terminie uzupełnienia ww. wpłat za nabywaną nieruchomość oraz nie zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w podanym terminie, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.

Wszystkie koszty notarialne oraz sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Umowa notarialna winna być zawarta do dnia  25 lipca 2008 r.

Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości.

W 6-tygodniowych terminach wyznaczonych obwieszczeniami Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w

sprawie ustalenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które to objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu

na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity z 2004r.

Dz.U. NR 261, poz. 2603 ze zmianami/

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia                      z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

W przypadku gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci .

Nabywca nieruchomości gruntowej zobowiązany jest do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat, co oznacza wybudowanie fundamentów oraz zakończenia zabudowy w terminie 3 lat co oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Terminy te biegną od dnia sprzedaży gruntu (akt notarialny) i obowiązują także następców prawnych. Po wybudowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do jego zgłoszenia do użytkowania we właściwym Urzędzie.

W razie niedotrzymania terminów wyżej określonych nabywca zobowiązany jest do zapłaty

kar umownych w wysokości ; 10% ceny nabycia nieruchomości gruntowej w pierwszym roku

po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania a za każdy następny rok o dalsze

10% tej ceny.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości

hipoteki kaucyjnej do kwoty 20% ceny wylicytowanej lub wpłatę kaucji na konto Urzędu

w wysokości 20 % wylicytowanej ceny gruntu, która to formę nabywca określi po

zakończeniu licytacji przed podpisaniem protokołu z przetargu.

        

W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Jelenia Góra, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej ( dotyczy hipoteki kaucyjnej), nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie art.777

§ 1 pkt.5 k.p.c. do kwoty 20% wylicytowanej ceny nieruchomości na rzecz Gminy Jelenia Góra.

      

W przypadku wyboru wpłaty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania nieruchomości ; w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania następuje przepadek 50% kwoty kaucji na rzecz Miasta (co stanowi 10% ceny nabycia nieruchomości) a w drugim roku kolejne 50% kwoty kaucji.

Za każdy następny rok opóźnienia w zagospodarowaniu nieruchomości kara zostaje zwiększona o kolejne 10% ceny nabycia nieruchomości.

Zwrot kaucji nastąpi po zakończeniu zabudowy w przypadku dotrzymania wyznaczonego terminu zabudowy nieruchomości.

Prezydent Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację  o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz ogłoszeniu w prasie podając przyczynę odwołania przetargu

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w:

-          Pokoju nr 111 Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej nr 2-3, 1-sze piętro lub telefonicznie pod nr 075/ 75-46-304, fax. 075/ 75-46-203, adres internetowy: www.jeleniagora.pl

Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz.2108).

Jelenia Góra, dnia 16 maja 2008 roku. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
OGŁOSZENIE NR 25/2008 PREZYDENTA MIASTA w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.05.2008 13:11
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.05.2008 13:11

Rejestr zmian dokumentu