UCHWAŁA NR 179/XXVII/2008

RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 13 maja 2008 r.

 

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej

 w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

 

                        Na podstawie przepisu art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591
z późn.zm.), art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.zm), § 1 i § 11 ust. 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień               od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną                           
(Dz.U. Nr 138, poz. 969) uchwala się, co następuje:

§ 1

 

1.      Zwolnienie od podatku od nieruchomości odpowiada ramowym warunkom udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006r. w sprawie stosowania               art.87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej                      (Dz.Urz.UE L 302  z 1.11.2006, str.29).

2.      Pomoc na podstawie uchwały będzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień          od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną                   (Dz.U. Nr 138, poz.969), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

 

§ 2

 

1.      Zwalnia się od podatku od nieruchomości, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej nowo wybudowane budynki i budowle, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące nowe inwestycje w rozumieniu § 4 pkt 1 „rozporządzenia”, będące w posiadaniu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Jeleniej Góry.

2.      Za nowo wybudowane budynki i budowle, uważa się takie, których budowa  została rozpoczęta po wejściu w życie niniejszej uchwały.

 

 

3.      Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje, jeżeli w wyniku nowej inwestycji nastąpiło utworzenie co najmniej  20 miejsc pracy na terenie Jeleniej Góry,  a zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia.

4.      Nowa inwestycja musi być realizowana przez podatnika podatku od nieruchomości, który będzie korzystał ze zwolnienia.

 

§ 3

 

Zamiar korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorca winien zgłosić                  w organie podatkowym w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik                      nr 1  do uchwały.

§ 4

1.      Zakończenie nowej inwestycji musi nastąpić nie później niż w ciągu dwóch lat od dnia zgłoszenia organowi podatkowemu zamiaru korzystania z pomocy.

2.      Fakt zakończenia inwestycji przedsiębiorca winien zgłosić w organie podatkowym          w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5  do uchwały.

§ 5

Po zakończeniu nowej inwestycji przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia organowi podatkowemu:

1)      informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1,
w przypadku osób fizycznych lub deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1,
w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej oraz  załącznika ZIN-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych          w podatku   
od nieruchomości,

2)      informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r.    w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji
o nieotrzymaniu pomocy (Dz.U. Nr 61, poz.413),

3)      informacji o otrzymanej pomocy publicznej de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379, 28.12.2006r. str.5), w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,

 

4)      informacji o wielkości poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały - w przypadku pomocy obliczanej w odniesieniu do kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji,

5)      informacji o wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały- w przypadku pomocy obliczanej                  w odniesieniu do wielkości kosztów utworzenia miejsc pracy,

6)      kopii deklaracji ZUS z ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających utworzenie miejsc pracy .

§ 6

Przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia od podatku od nieruchomości przez okres dwóch lat, nie dłużej jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność, określoną w „rozporządzeniu”.

 

§ 7

1.      Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości                i obowiązków zawartych w „rozporządzeniu”, w tym także sprawdzania zgodności            ze stanem faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców.

2.      Przedsiębiorca, na żądanie organu podatkowego, przedkłada wszelkie dowody                   i informacje, celem stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia od podatku                      od nieruchomości.

§ 8

 

Przedsiębiorca, w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości zobowiązany jest w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, przedstawiać bez wezwania organu podatkowego, informację o:

1)      otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie informacji              o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy                       (Dz.U. Nr 61, poz.413),

 

 

2)      pomocy publicznej de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 , 28.12.2006r. str.5), otrzymanej na realizację tej samej inwestycji       w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,                      na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały ,

3)      wielkości poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały - w przypadku pomocy obliczanej w odniesieniu do kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji,

4)      informacji o wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały -  w przypadku  pomocy obliczanej w odniesieniu do wielkości  kosztów utworzenia miejsc pracy,

5)      informacji o stanie zatrudnienia na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, potwierdzonej  kopiami deklaracji ZUS składanymi w roku podatkowym.

 

§ 9

W przypadku otrzymania w trakcie roku podatkowego pomocy ponad dopuszczalną intensywność, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad ogólną kwotę, w terminie do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego, na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej                          dla przedsiębiorców, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jedn.tekst: Dz.U z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm.).

 

§ 10

 

1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości za cały okres
   
w przypadku:

1)      nie dotrzymania warunków określonych przepisami § 10 „ rozporządzenia”,

2)      nie utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez cały okres zwolnienia,

3)      nie dotrzymania  terminu zakończenia inwestycji, określonego w § 4 uchwały,

 

 

4)      przedstawienia organowi podatkowemu nieprawdziwych oświadczeń                         lub dowodów   i informacji, warunkujących prawo do zwolnienia.

2.      Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie „rozporządzenia”,  w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających jego utratę.

3.      W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości, przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa.

 

§ 11

Przedsiębiorca korzystający z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości
na podstawie niniejszej uchwały nie może jednocześnie korzystać z pomocy udzielanej          
w tej samej formie, na podstawie innych programów pomocowych uchwalonych przez Radę Miejską Jeleniej Góry.

 

§ 12

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

 

§ 13

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jeleniej Góry i opublikowanie w prasie lokalnej.

 

§ 14

1.      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2.      Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.05.2008 14:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.06.2008 10:03